Okresowe pomiary wielkości emisji – kogo obowiązują? Jak wybrać rzetelnego wykonawcę pomiarów? - Ekomeritum

Okresowe pomiary wielkości emisji – kogo obowiązują? Jak wybrać rzetelnego wykonawcę pomiarów?

Prawo ochrony środowiska wymaga od przedsiębiorców spełnienia różnych obowiązków. Jednym z nich jest przeprowadzanie okresowym pomiarów wielkości emisji. Czemu one służą i kogo obowiązują? Jak wybrać rzetelnego wykonawcę badań i uniknąć sankcji?

Okresowe pomiary emisji – podstawa prawna. Czemu służą cykliczne badania?

Prowadzenie instalacji lub użytkowanie urządzenia, z których emitowane są gazy lub pyły do atmosfery, wymaga dopełnienia różnych obowiązków. Zgodnie z art. 147 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, jednym z nich jest konieczność przeprowadzania okresowych pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza.

Szczegółowe zasady i wytyczne dotyczące wykonywania tychże badań precyzuje Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji. Wskazuje ono:

  • przypadki, w których okresowe pomiary emisji są wymagane, wraz z ich częstotliwością,
  • zakres przeprowadzania części pomiarów,
  • referencyjne metodyki przeprowadzania pomiarów,
  • sposób ewidencjonowania wykonanych badań.

Okresowe pomiary emisji służą do monitorowania, czy dana instalacja, urządzenie lub źródło spalania paliwa nie przekracza dopuszczalnych standardów emisyjnych. Te zaś mogą być określone w przepisach prawa ochrony środowiska lub pozwoleniach wydawanych dla konkretnego przedsięwzięcia. Badania wykonuje się przy aktualnym w danej chwili obciążeniu instalacji w trakcie standardowych warunków dla codziennej realnej jej pracy, tak aby poznać faktyczną emisję gazów i pyłów, zgodnie z ustaloną w ww. Rozporządzeniu częstotliwością.

Kogo obowiązują i jakich instalacji dotyczą okresowe pomiary emisji?

Zgodnie z prawem, obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów wielkości emisji spoczywa na prowadzącym instalację lub użytkowniku urządzenia emitującego zanieczyszczenia. Czego konkretnie dotyczy?

  1. Źródeł wymagających pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
  2. Źródeł wymagających zgłoszenia na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 1 MW.
  3. Źródeł wymagających pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo zgłoszenia na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, których nominalna moc cieplna (ustalona z uwzględnieniem zasad łączenia) mieści się w przedziale 1-20 MW, o ile źródła te zostały oddane do użytku w terminach określonych w ww. Rozporządzeniu.
  4. Źródeł wymagających pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których nominalna moc cieplna (ustalona z uwzględnieniem zasad łączenia) jest większa niż 20 MW i mniejsza niż 50 MW, o ile źródła te zostały oddane do użytku w terminach określonych w ww. Rozporządzeniu.

Pomiary wielkości emisji – komu je zlecić?

Żeby uzyskać miarodajne, akceptowane przez organy ochrony środowiska wyniki pomiarów, prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia musi zlecić wykonanie pomiarów akredytowanemu laboratorium. Badania może również przeprowadzić zakładowe laboratorium, o ile zakład ma certyfikat ISO, a laboratorium jest objęte systemem zarządzania jakością.

Szukając rzetelnego wykonawcy pomiarów, warto sprawdzić nie tylko to, czy współpracuje z akredytowanym laboratorium, ale również, jakim doświadczeniem dysponuje. Wieloletni staż na rynku to gwarancja, że badania zostaną przeprowadzone rzetelnie i zgodnie z aktualnymi normami. Warto również upewnić się, czy zakres świadczonych przez firmę pomiarów, odpowiada potrzebom firmy i wymaganiom prawnym.

Za niedopełnienie obowiązku przeprowadzania okresowych pomiarów wielkości emisji substancji do powietrza grożą sankcje. Na szczęście można ich w łatwy sposób uniknąć. Wystarczy pilnować harmonogramu badań i współpracować ze sprawdzoną firmą, która wykona pomiary na czas i zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Najnowsze