Ochrona przed hałasem – kiedy warto wykonać pomiary - Ekomeritum

Ochrona przed hałasem – kiedy warto wykonać pomiary

Hałas emitowany przez zakłady przemysłowe, instalacje i urządzenia może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Dlatego tak istotną kwestią jest zapewnienie należytej ochrony przed nim. Zrobić to można m.in. poprzez wykonywanie pomiarów hałasu, a co za tym idzie monitorowanie, czy natężenie dokuczliwych dźwięków nie przekracza przyjętych w prawie norm. Kiedy warto wykonać pomiary hałasu? O czym pamiętać?

Hałas – definicja i skutki ekspozycji

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska w art. 3 pkt 5 za hałas uznaje dźwięki o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz. Ich źródła mogą być pochodzenia:

 • komunikacyjnego (lotniska, tory, drogi),
 • przemysłowego (zakłady przemysłowe, fermy drobiu )
 • komunalnego (osiedla, centra handlowe)

Do niekorzystnych dla zdrowia skutków hałasu zaliczyć można:

 • zmęczenie,
 • roztargnienie i złe samopoczucie,
 • zaburzenia nerwowe,
 • kłopoty z wypoczynkiem,
 • ryzyko częściowej, a nawet całkowitej utraty słuchu,
 • zagrożenie nadciśnieniem,
 • zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.

Nic więc dziwnego, że przepisy o ochronie środowiska traktują hałas jako zanieczyszczenie. Jakie rodzi to konsekwencje na gruncie prawnym? Otóż wszystkie nieprawidłowości związane z emisją hałasu podlegają sankcjom.

Ochrona przed hałasem – dopuszczalne normy i pomiary hałasu

Żeby chronić ludzi i środowisko naturalne przed dokuczliwymi dźwiękami, polskie prawo określa dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, zróżnicowane zależnie od:

 • pory dnia
 • rodzaju terenu
 • rodzaju źródła.

W celu ustalenia, czy podyktowane prawem normy są respektowane, wykonuje się pomiary i analizy hałasu. Pozwalają one nie tylko zmierzyć emisję (natężenie) dźwięków, ale często również określić udział poszczególnych źródeł na oddziaływanie akustyczne. Pełnią również funkcję prewencyjną. Na ich podstawie można w kolejnych etapach zaplanować działania zapobiegające występowaniu przekroczeń norm hałasu w przyszłości.

Okresowe pomiary hałasu dla działalności gospodarczej wykonuje się wtedy, gdy wydano dlań:

 • decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • pozwolenie zintegrowane, o ile źródłem hałasu jest zakład, instalacja lub urządzenie.

Co ważne, aby pomiary hałasu były wiarygodne, należy je wykonać przy zastosowaniu certyfikowanego oprzyrządowania i w określonych warunkach. W przeciwnym razie ich wynik może zostać podważony. Dlatego tak istotną kwestią jest to, aby zadanie to powierzyć specjalistom. Nie tylko rzetelnie wykonają oni analizę, ale również doradzą, jakie działania należy podjąć, aby dopuszczalne poziomy hałasu nie były w przyszłości przekraczane.

W ramach świadczonych usług profesjonaliści wykonują różnorakie pomiary – nie tylko hałasu przemysłowego, ale również hałasu na stanowisku pracy czy komunikacyjnego (np. dla dróg lub linii kolejowych), poziomu dźwięków w pomieszczeniach czy też poziomu mocy akustycznej maszyn. Sporządzają również analizy akustyczne zakładów przemysłowych.

Pomiary hałasu – dlaczego warto je wykonywać?

Prewencyjne wykonywanie pomiarów i analiz hałasu pozwala sprawdzić, czy nie przekraczamy aktualnie obowiązujących norm, co jest najlepszym sposobem na uniknięcie ewentualnych kar. Przynosi również korzyści wizerunkowe. Zakład, który dba o zdrowie i samopoczucie ludzi oraz środowisko naturalne, jest postrzegany pozytywnie zarówno wśród potencjalnych pracowników, jak i klientów.

Co więcej, bezpieczne i komfortowe warunki pracy najczęściej znajdują odzwierciedlenie w efektywności personelu. W mniej hałaśliwym otoczeniu pracownikom po prostu lepiej się pracuje, co na pewno znajdzie przełożenie w wyniku finansowym przedsiębiorstwa. Dlatego nie warto bagatelizować znaczenia pomiarów i analiz hałasu. Wykonane przez specjalistów będą źródłem wiarygodnych danych.

Najnowsze