Małe przedsiębiorstwa i obowiązki sprawozdawcze – KOBiZE, BDO i opłaty środowiskowe - Ekomeritum

Małe przedsiębiorstwa i obowiązki sprawozdawcze – KOBiZE, BDO i opłaty środowiskowe

Chociaż wydawać by się mogło, że małe przedsiębiorstwa wywierają niewielki szkodliwy wpływ na środowisko naturalne, nie oznacza to, że nie dotyczą ich żadne obowiązki sprawozdawcze. Wręcz przeciwnie. Jest ich całkiem sporo. O jakich sprawozdaniach i raportach z zakresu ochrony środowiska nie może zapomnieć przedsiębiorca, by działać zgodnie z obowiązującym prawem?

Obowiązki sprawozdawcze małych przedsiębiorstw – o czym pamiętać?

Mali przedsiębiorcy podlegają licznym obowiązkom względem ochrony środowiska. Obejmują one nie tylko konieczność sporządzania cyklicznie sprawozdań, ale również wnoszenia opłat środowiskowych. O czym warto pamiętać w szczególności, aby prowadzić działalność zgodnie z prawem i uniknąć kar?

1. Raport KOBiZE – kto go składa i kiedy mija termin złożenia?

Obowiązek składania corocznego raportu do KOBiZE – Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami – ciąży na większości przedsiębiorców. Szacuje się, że podlega mu ok. 95 proc. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Wystarczy mieć samochód firmowy, rozliczać paliwo w kosztach firmowych czy też korzystać w biurze z klimatyzacji, by być zobligowanym do złożenia sprawozdania.

Wynika to wprost z ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. 2009 nr 130 poz. 1070). Zgodnie z art. 7, obowiązek sporządzania i wprowadzania raportu do Krajowej bazy dotyczy każdego podmiotu, który korzysta ze środowiska i którego działalność powoduje emisje.

Raport KOBiZE składa się drogą internetową za pośrednictwem strony www Krajowej bazy. Na złożenie sprawozdania przedsiębiorca ma czas do końca lutego każdego roku. Dostępny na indywidualnym koncie firmowym formularz należy uzupełnić danymi za poprzedni rok kalendarzowy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca założy firmę w 2023 r., obowiązkowi będzie podlegać dopiero w 2024 roku.

2. Sprawozdanie odpadowe w BDO – do kiedy należy je złożyć? Kogo dotyczy?

Coroczne sprawozdanie odpadowe należy złożyć w terminie do 15 marca każdego roku, posługując się danymi za poprzedni rok kalendarzowy. Przedsiębiorca sporządza je w wersji elektronicznej, wykorzystując indywidualne konto internetowe w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO).

To, czy podmiot ma obowiązek sprawozdawczy, jest uzależnione od wielu czynników. Pod uwagę bierze się m.in. to, czy firma w ogóle wytwarza śmieci i w jakiej ilości, a także rodzaj prowadzonej działalności. Pełny wykaz podmiotów objętych koniecznością sporządzenia sprawozdania odpadowego został określony w art. 73 i art. 74 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wraz z końcem marca mija termin rozliczenia i wnoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego naliczenia opłat środowiskowych na mocy przyjętej zasady ,,zanieczyszczający płaci’’. Opłaty należy wnieść na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Opłat za korzystanie ze środowiska nie wnosi się, jeśli ich roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska jest mniejsza lub równa 800 zł. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia marszałkowi województwa wykazów, które zawierają informacje i dane dotyczące zakresu korzystania ze środowiska w roku poprzednim oraz wysokości opłat należnych z tego tytułu. Jeżeli jednak wyliczona kwota dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, wówczas podmiot nie musi przedkładać wykazów do urzędu. 

W związku z licznymi obowiązkami sprawozdawczymi pierwszy kwartał roku to dla małych firm czas wzmożonej pracy. Niestety nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę ze swoich zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. W tej sytuacji wsparcie specjalistów ds. konsultingu środowiskowego wydaje się zatem nieocenione. W Ekomeritum nie tylko przedstawimy klarowny wykaz Twoich obowiązków sprawozdawczych, ale również wyręczymy w nieprzyjemnych formalnościach i pomagamy w uniknięciu kar.

Najnowsze