Kiedy pozwolenie na emisję i inne decyzje środowiskowe tracą ważność? - Ekomeritum

Kiedy pozwolenie na emisję i inne decyzje środowiskowe tracą ważność?

W polskim porządku ustawodawczym istnieje szereg prawnych instrumentów ochrony środowiska. Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenia wodnoprawne czy też decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach są zazwyczaj wydawane na czas oznaczony. Kiedy tracą ważność? Które z nich można przedłużyć, gdy termin ich obowiązywania będzie się zbliżał ku końcowi?

Pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do atmosfery – ile są ważne?

 Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza są wydawane na czas nieoznaczony – nie dłuższy niż 10 lat. Po upływie ważności dotychczasowego pozwolenia konieczne jest uzyskanie nowego pozwolenia. Wniosek o jego wydanie należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby móc prowadzić działalność bez przerwy.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie – kiedy tracą ważność?

 Pozwolenia na wytwarzanie odpadów są zazwyczaj wydawane na okres do 10 lat. Ustawodawca przewidział jednak dwa wyjątki od tej zasady.

  1. Jeśli pozwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane dla prowadzącego zakład recyklingu statków. Wówczas jest ono ważne przez 5 lat (można je przedłużyć o kolejne 5).
  2. Jeśli wytwarzanie odpadów jest ujęte w pozwoleniu zintegrowanym. Wówczas zostaje ono wydane na czas nieoznaczony. Należy jednak pamiętać, że znaczące zmiany w zakresie gospodarowania odpadami generują obowiązek aktualizacji pozwolenia zintegrowanego mimo faktu, że zostało wydane wcześniej na czas nieoznaczony!

Zezwolenie na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na ich przetwarzanie są ważne przez okres 10 lat. Zarówno pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jak i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów można przedłużyć. Wystarczy, że posiadacz odpadów złoży odpowiednio wcześniej wniosek o wydanie nowego pozwolenia.

Pozwolenia wodnoprawne – okresy ważności

 To, na jak długo zostanie udzielone pozwolenie wodnoprawne, zależy od rodzaju urządzeń oraz zakresu usług wodnych i prac, jakie wymaga przedsięwzięcie. Co do zasady, pozwolenia wodnoprawne są udzielane przez PGW Wody Polskie maksymalnie do 30 lat. Niemniej od zasady tej są pewne wyjątki:

  • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi – ważność pozwolenia maks. 10 lat,
  • wprowadzenie ścieków przemysłowych, które zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do wód lub urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów – ważność pozwolenia maks. 4 lata,
  • wydobywanie z wód powierzchniowych piasku, żwiru, kamienia lub innych materiałów – ważność pozwolenia maks. 5 lat,
  • wycinanie roślin z wód lub brzegu – ważność pozwolenia maks. 5 lat.

Pozwolenie zintegrowane – jak długo obowiązuje?

 Pozwolenie zintegrowane jest wydawane na czas nieoznaczony, chyba że jest to pozwolenie dla prowadzącego zakład recyklingu statku. Wówczas wydaje się je na okres oznaczony – nie dłuższy niż 5 lat, przy czym ważność takiego pozwolenia można dodatkowo przedłużyć o kolejne 5 lat. Co ważne, pozwolenie zintegrowane może zostać wydane na czas oznaczony na wniosek podmiotu, który prowadzi instalację.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – terminy ważności

 Co do zasady, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest ważna 6 lat, o ile inwestor złoży w tym czasie wniosek o wydanie decyzji inwestycyjnej, np. pozwolenia na budowę lub decyzji o zatwierdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego.. Co ważne, okres ważności DOŚ można wydłużyć do 10 lat. Trzeba jednak pamiętać o terminach. Wniosek o przedłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć:

  • po upływie pięciu lat od dnia, kiedy DOŚ stała się ostateczna,
  • a jednocześnie na tyle wcześnie, aby otrzymać stanowisko organu przed upływem 6 lat od dnia, kiedy DOŚ stała się ostateczna.

Ile więc w praktyce inwestor ma czasu, aby złożyć wniosek o przedłużenie ważności DOŚ? 10 miesięcy. Okres ten uwzględnia dwumiesięczny okres, jaki organ ma na załatwienie sprawy w skomplikowanych przypadkach. Należy jednak pamiętać, że organ stosuje w różnych sytuacjach wydłużanie okresu rozpatrywania wniosków (m.in. powołując się na KPA) co zazwyczaj ma wpływ na wydłużanie się okresów udzielania odpowiedzi na zapytania petenta na ponad 2 miesiące. W praktyce należy uwzględnić możliwość wystąpienia takiej sytuacji przez inwestora nie chcąc tracić cennego czasu.

Większość pozwoleń i decyzji środowiskowych jest wydawana na czas oznaczony. Żeby móc kontynuować działalność bez przeszkód, warto pamiętać, że wniosek o przedłużenie lub wydanie nowej decyzji należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Działanie bez wymaganych pozwoleń może skutkować niemiłymi, „bolesnymi” dla Inwestora konsekwencjami.

Najnowsze