Kiedy niezbędna jest opinia geotechniczna? Jak ją uzyskać? - Ekomeritum

Kiedy niezbędna jest opinia geotechniczna? Jak ją uzyskać?

Zanim inwestor przystąpi do realizacji inwestycji, musi zgromadzić pełną dokumentację. Inaczej przedsięwzięcie nie będzie legalne. Jednym z wymaganych dokumentów jest opinia geotechniczna. Czym właściwie jest? Kiedy i w jaki sposób należy ją uzyskać?

Opinia geotechniczna – co to jest? Kiedy jest niezbędna?

 Opinia geotechniczna to szczegółowy opis właściwości gruntu, które ustala się na podstawie szeregu badań geotechnicznych. Jej wykonanie jest wymagane prawem i jednocześnie leży w interesie inwestora. Pozwala bowiem dopasować poszczególne elementy wznoszonej konstrukcji do parametrów gruntu. W efekcie ogranicza do minimum ryzyko zawalenia się obiektu w wyniku jego niedopasowania do warunków panujących na działce.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez opinii geotechnicznej inwestor nie uzyska pozwolenia na budowę. Jest ona wymagana w przypadku wszystkich obiektów budowlanych, niezależnie od tego, do której z trzech kategorii geotechnicznych zostały one przypisane.

Dodatkowo jeśli projektant konstrukcji – bo to on podejmuje decyzję, do której kategorii geotechnicznej zaliczyć obiekt – przypisze go do II lub III grupy, inwestor musi samodzielnie opracować projekt geotechniczny i dokumentację badań podłoża gruntowego lub zlecić opracowanie specjalistom zewnętrznym. Na tym jednak nie koniec – w złożonych warunkach gruntowych II kategorii i w przypadku obiektów budowlanych III kategorii należy również wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską.

Nie dziwi zatem fakt, że inwestor może mieć trudności w dopełnieniu niezbędnych formalności. Jeżeli nie wiesz, jakie dokumenty dołączyć do projektu budowlanego, możesz skonsultować się z naszymi specjalistami. W EkoMeritum podpowiemy Ci, co i kiedy złożyć, aby inwestycja powstała i działała zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska.

Jak uzyskać opinię geotechniczną? Co powinna ona zawierać?

 Opinia geotechniczna musi zostać sporządzona przez specjalistę dysponującego stosownymi uprawnieniami geologicznymi. Inaczej będzie nieważna. Nasi specjaliści wykonają badania geotechniczne, w tym odwierty i sondowania, a na podstawie uzyskanych wyników sporządzą niezbędną dokumentację.

W opinii geotechnicznej koniecznie muszą znaleźć się informacje o kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego oraz ustalenia na temat przydatności gruntu na potrzeby budownictwa. Tylko tyle wymaga Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Niemniej im bardziej szczegółowe opracowanie, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że organ nie wyda pozwolenia na budowę. Dlatego nie warto na nim oszczędzać.

Opinia geotechniczna powinna składać się z dwóch części – opisowej i graficznej. Dzięki temu organ będzie dysponował pełną informacją na temat warunków geotechnicznych panujących w obrębie danej działki.

  1. Część opisowa. Zawiera szereg informacji, w tym dane o poziomie wód gruntowych i ewentualnego sezonowego wahania ich poziomu, a także opis poszczególnych warstw gruntów wraz z określeniem głębokości ich zalegania, miąższości, zagęszczenia, wilgotności, plastyczności, gęstości czy też spójności. Specjalista analizuje również możliwość przenoszenia odkształceń i drgań oraz w jakim stopniu awaria konstrukcji mogłaby zagrażać życiu lub mieniu.
  2. Część graficzna. Powinna zawierać dwie mapy – dokumentacyjną i lokalizacji terenu, a także przekroje i profile geotechniczne. Nie może w niej zabraknąć także objaśnienia symboli i znaków, jakie zostały użyte na przekrojach. Dzięki temu organ będzie mógł je właściwie zinterpretować.

Opinia geotechniczna to dokument, który należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. Im bardziej szczegółowo zostanie ona opracowana, tym lepiej. Dlatego jej sporządzenie warto powierzyć specjalistom, którzy dysponują nie tylko stosownymi uprawnieniami geologicznymi, ale również doświadczeniem. W ofercie EkoMeritum od lat znajdują się usługi z zakresu opinii geotechnicznych. Przygotujemy dla Ciebie wysokiej klasy dokument, który będzie spełniał wszystkie wymogi formalno-prawne.

Najnowsze