Emisja hałasu – najważniejsze zasady i ochrona akustyczna terenów - Ekomeritum

Emisja hałasu – najważniejsze zasady i ochrona akustyczna terenów

Hałas generowany przez zakład lub eksploatowane w jego ramach instalacje – podobnie jak pyły, ścieki czy też gazy – może zostać uznany za zanieczyszczenie środowiskowe. Jego emisja objęta jest jednak odmiennymi regulacjami prawnymi niż emisja innych substancji. Jakimi? Na czym polega ochrona akustyczna wyodrębnionych terenów?

Emisja hałasu – najważniejsze zasady. Ochrona akustyczna wyodrębnionych terenów w praktyce

 Założenie przyjęte w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2022.2556 z późn. zm.) jest proste. Ochrona przed hałasem ma zapewniać jak najlepszy stan akustyczny środowiska, co może być realizowane na różne sposoby, jednak w szczególności poprzez:

  • utrzymanie hałasu poniżej dopuszczalnych norm lub co najmniej we wskazanych poziomach,
  • zmniejszenie poziomu hałasu do co najmniej dopuszczalnego, jeśli nie jest on dotrzymany.

 

Dla celów ochrony akustycznej ustawodawca wyodrębnił tereny o określonym rodzaju przeznaczenia, dla których – zarówno w porze dziennej, jak i nocnej – obowiązują dopuszczalne normy hałasu. To na przykład tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obszary rekreacyjno-wypoczynkowe.

Żeby określić, czy w otoczeniu zakładu (lub instalacji) występują obszary objęte ochroną akustyczną, należy przeanalizować zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dokument nie został sporządzony, wówczas decyduje faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystania sąsiadujących z daną działalnością terenów.

Co ważne, zabudowania zostaną objęte ochroną akustyczną tylko wtedy, gdy w sąsiedztwie zakładu występuje kompleks terenów o określonym charakterze, a nie pojedynczy obiekt. Co to w praktyce oznacza? Jeśli np. na terenach rolnych występuje rozproszona zabudowa mieszkaniowa z budynkami jednorodzinnymi, nie ma podstaw, aby zaliczyć obszar do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która jest objęta ochroną akustyczną.

Przedsiębiorca musi zatem – po pierwsze – mieć świadomość, jakiego przeznaczenia tereny znajdują się w pobliżu zakładu. A po drugie, dotrzymać obowiązujących w ich przypadku dopuszczalnych poziomów hałasu. Inaczej będzie prowadzić działalność niezgodnie z obowiązującym prawem.

Ochrona akustyczna wyodrębnionych terenów – co grozi przedsiębiorcy za nieprzestrzeganie zasad?

 Jeśli przedsiębiorca nie będzie respektować zasad ochrony akustycznej wyodrębnionych terenów, stosowny organ administracji państwowej wyda decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Wskaże w niej wymagania, których należy dopełnić, aby dopuszczalne poza zakładem poziomy hałasu nie były przekraczane. Określi również rozkład czasu pracy źródeł generujących hałas dla całej doby.

W wydanej decyzji organ sprecyzuje także obowiązki prowadzenia okresowych pomiarów hałasu i wskaże częstotliwość ich wykonywania. Np. w przypadku źródeł, które pracują sezonowo, pomiary obowiązkowo przeprowadza się w momencie ich działania.

Odmiennie niż w przypadku innych decyzji z zakresu ochrony środowiska organ administracji państwowej z urzędu wszczyna postępowanie w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. I nie ma tu znaczenia, czy przekroczenie było jednorazowe, czy ma charakter powtarzalny bądź stały.

Organ może wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, nawet wtedy gdy już w trakcie działania zakładu dojdzie do zmiany faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystywania sąsiadujących obszarów, w przypadku których przewidziano bardziej rygorystyczne normy hałasu. Oprócz wydania decyzji wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nałożyć na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną, a nawet wstrzymać użytkowanie instalacji.

Hałas generowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zostać zakwalifikowany jako zanieczyszczenie środowiska. Żeby uniknąć kar za przekroczenie dopuszczalnych norm, przedsiębiorca powinien znać zasady ochrony akustycznej. Nie wiesz, jakie przepisy obowiązują w Twoim przypadku? Skontaktuj się z nami. W EkoMeritum rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Najnowsze