Decyzja środowiskowa – kiedy jest wymagana? - Ekomeritum

Decyzja środowiskowa – kiedy jest wymagana?

Planowanie nowej inwestycji lub rozbudowę (przebudowę) starej należy tak naprawdę rozpocząć od odpowiedzi na pytanie, czy zmiana będzie miała znaczący wpływ na środowisko. Czy w takiej sytuacji inwestor musi ubiegać się o decyzję środowiskową? Czy zawsze jest ona wymagana?

Decyzja środowiskowa – kiedy jest wymagana, a kiedy nie?

Decyzja środowiskowa, a precyzyjnie mówiąc decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, to dokument, bez którego nie można zgodnie z prawem zrealizować żadnego przedsięwzięcia mogącego mieć znaczący wpływ na środowisko. W praktyce o decyzję nie trzeba się starać zaledwie w dwóch przypadkach – gdy celem przedsięwzięcia jest:

  • obronność i bezpieczeństwo państwa,
  • prowadzenie działań, które wiążą się z ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa cywilnego w celu przeciwdziałania lub usunięcia bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

W innych sytuacjach, jeśli inwestycja wpływa znacząco na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne. Dokładny wykaz przedsięwzięć, dla których decyzja środowiskowa jest wymagana, znaleźć można w Rozporządzeniu z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko.

W decyzji środowiskowej organ administracji określa, jak inwestor ma zrealizować przedsięwzięcie, tak aby miało ono jak najmniejszy wpływ na stan środowiska. Kto wydaje decyzję środowiskową? Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta lub dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w przypadkach określonych w art. 75 Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie […].

Decyzja środowiskowa – ustawa

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa w 2005 r.. Zapisy w tym zakresie zostały znowelizowana ustawą z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i […]. W dokumencie tym zawarto ogólne zasady ubiegania się o decyzję, a także określono procedurę postępowania przed urzędem. Od 2008 r  przez cały czas ustawodawcy różnymi aktami prawa nowelizują zapisy dotyczące w/w decyzji próbując uściślić i dopracować zakres możliwego korzystania ze środowiska inwestorów jak również samą procedurę wydawania decyzji. 

Ocena oddziaływania na środowisko – czy jest konieczna do wydania decyzji środowiskowej?

Polskie prawo dzieli przedsięwzięcia mogące znacząco wpływać na środowisko na dwie kategorie:

  • zawsze znacząco oddziałujące na środowisko,
  • potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko.

Jeśli inwestycja zostanie zakwalifikowana do pierwszej grupy, wówczas ocena oddziaływania na środowisko jest obowiązkowa. Gdy przedsięwzięcie zalicza się do drugiej grupy, to organ administracji państwowej decyduje, czy przeprowadzi ocenę – w przypadku gdy ocena nie jest konieczna, wystarczy przedstawić kartę informacyjną inwestycji.

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pomaga ustalić, jaki wpływ planowana inwestycja będzie miała na zdrowie i warunki życia okolicznych mieszkańców oraz stan zabytków i krajobrazu. Wspomaga również w ustaleniu jakie istnieje ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Wskazuje także, jakie działania należy podjąć, by odwrócić ewentualne szkodliwe skutki oraz określa stopień kontroli i monitoringu nad przedsięwzięciem.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – pomocne wsparcie specjalistów

Decyzja środowiskowa to podstawowy dokument, bez którego nie da się zrealizować przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie wpływających na środowisko. Otwiera on drogę do dalszych działań, np. ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dlatego tak istotną kwestią jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z procedurą ubiegania się o decyzję. Jeśli masz trudności z odnalezieniem się w gąszczu przepisów, zwróć się o pomoc do ekspertów specjalizujących się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska.

W rzetelny i zgodny z wymogami prawa sposób przygotują oni m.in. operat środowiskowy, operat na emisję gazów lub pyłów do powietrza czy też kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wykonają pomiary i badania w zakresie ochrony środowiska, a także uzupełnią brakujące elementy pozwoleń, decyzji lub sprawozdań, tak aby spełniały one wymogi urzędów. Rozwieją wszelkie wątpliwości oraz doradzą, po jakie rozwiązania sięgnąć w przypadku danej inwestycji.

Najnowsze