Czym jest pozwolenie wodnoprawne? Kto wydaje decyzję? Co warto o nim wiedzieć? - Ekomeritum

Czym jest pozwolenie wodnoprawne? Kto wydaje decyzję? Co warto o nim wiedzieć?

Pozwolenie wodnoprawne to nic innego jak decyzja administracyjna upoważniająca wnioskującego do szczególnego korzystania z wód, a także wykonywania urządzeń wodnych, które np. wprowadzają ścieki do wód i ziemi. Inaczej mówiąc, bez dokumentu nie możesz wykonać chociażby pomostu, przydomowej elektrowni wodnej, stawu, a niekiedy nawet oczka wodnego w ogrodzie.

Co więcej, procedura ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne bywa czasochłonna. Dlatego warto wcześniej zapoznać się ze wszelkimi jej szczegółami. Dzięki temu budowa inwestycji ruszy bez opóźnień.

Kto wydaje pozwolenie wodnoprawne?

Zgodnie z art. 397 Prawa wodnego, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych leży w kompetencjach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) Wód Polskich lub Dyrektorów Zarządu Zlewni Wód Polskich. Natomiast w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych organem właściwym jest Kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich. Do Dyrektora RZGW należy składać wnioski w przypadku m.in.:

– części pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, w tym m.in.:

  • na wykonywanie budowli przeciwpowodziowych,
  • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji, które hamują rozwój glonów,
  • na przerzuty wody i wykonanie potrzebnych w tym celu urządzeń wodnych,
  • na działania, które wiążą się z rekultywacją wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, które zawierają substancje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 i pochodzą z eksploatacji instalacji związanych z przedsięwzięciami wyszczególnionymi w art. 378 ust. 2a ustawy – Prawo ochrony środowiska

(Art. 397 ust. 3 pkt 1a, PW)

  • pozwoleń wodnoprawnych określonych w art. 389 i art. 390 ust. 1 Prawa Wodnego, wymaganych dla przedsięwzięć, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o ile dyrektor RZGW jest organem właściwym w sprawie jednego z tych pozwoleń,
  • pozwoleń wodnoprawnych określonych w art. 389 Prawa wodnego, jeśli odnoszą się do korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych, które są usytuowane na śródlądowych wodach płynących i stanowią przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W pozostałych przypadkach, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, organem właściwym do rozpatrywania wniosków o pozwolenie wodnoprawne jest właściwy miejscowo Dyrektor Zarządu Zlewni.

Pozwolenie wodnoprawne – cena

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi od stycznia 2021 r. 230,05 zł. Jeżeli w ramach jednego wniosku starasz się o kilka różnych pozwoleń, kwota ta zostanie pomnożona przez liczbę uzyskanych pozwoleń. Łącznie nie przekroczy ona jednak 4601,08 zł.

Ile czeka się na wydanie pozwolenia wodnoprawnego?

Najczęściej miesiąc. Jednak w szczególnych przypadkach czas oczekiwania na decyzję może się wydłużyć. Żeby tego uniknąć, należy dołączyć do wniosku wszystkie wymagane dokumenty.

Ile ważne jest pozwolenie wodnoprawne? Co do zasady, pozwolenie wodnoprawne ważne jest przez 30 lat. Bywają jednak wyjątki od tej reguły.

Pozwolenie a zgłoszenie wodnoprawne – czy to to samo?

Na koniec warto zaznaczyć, że pozwolenie a zgłoszenie wodnoprawne to dwie oddzielne kwestie. Niektóre przedsięwzięcia nie wymagają pozwolenia. Natomiast konieczne w ich przypadku jest zgłoszenie. Odbywa się to na zasadach tzw. milczącej zgody. Jeśli w określonym terminie organ nie wniesie sprzeciwu, nie ma przeciwwskazań do rozpoczęcia inwestycji.

Droga do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego nie jest łatwa. Potrzebujesz m.in. operatu wodnoprawnego, który wykona dla Ciebie profesjonalna firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa w zakresie ochrony środowiska. Warto skorzystać z jej wsparcia, by wszystko przebiegło sprawnie.

Najnowsze