Czy przedsiębiorca może przekazać odpady osobie fizycznej? Na co powinien uważać? - Ekomeritum

Czy przedsiębiorca może przekazać odpady osobie fizycznej? Na co powinien uważać?

Przedsiębiorca, który wytwarza odpady, jest zobowiązany do właściwego gospodarowania nimi. Czy ich przekazanie osobom fizycznym, np. pracownikom, można zatem uznać za odpowiedni sposób realizacji tego obowiązku? Co na to prawo? O czym warto pamiętać, decydując się na taki krok?

Przekazanie odpadów osobie fizycznej – co i w jakiej ilości może trafić do podmiotu, który nie legitymuje się odpowiednim zezwoleniem?

 Jednym z obowiązków, które prawo ochrony środowiska narzuca na wytwórcę odpadów, jest właściwe gospodarowanie nimi. W praktyce polega to na tym, że podmiot jest zobowiązany do weryfikacji, czy odbiorca odpadów legitymuje się odpowiednim zezwoleniem umożliwiającym mu gospodarowanie określonym rodzajem odpadów. Czy to jedyny sposób, by zgodnie z prawem przekazać odpady? Jak się okazuje, nie.

Wytwórca odpadów ma jeszcze jedną opcję – może przekazać odpady osobom fizycznym, które nie legitymują się zezwoleniem odpadowym, np. pracownikom zakładu, którzy przekazane odpady chcą wykorzystać na własne potrzeby. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorca może dowolnie rozdysponować wśród nich wytworzone odpady. Jest to dopuszczalne pod pewnymi ograniczeniami – zarówno rodzajowymi, jak i ilościowymi.

Jakie odpady przedsiębiorca może przekazać osobom fizycznym?

 Wykaz odpadów, które przedsiębiorca może legalnie przekazać osobom fizycznym, zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz […] (Dz.U. 2016 poz. 93). Lista obejmuje m.in.:

  • odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali (01 01 02),
  • odpadową masę roślinną (02 01 03),
  • odpady metalowe (02 02 10),
  • kredę cukrowniczą (wapno dekoracyjne – 02 04 02),
  • odpady kory i korka (03 01 01),
  • trociny, wióry ścinki (03 01 05),
  • wybrakowane wyroby żeliwne (10 09 80) i ceramiczne (10 12 08),
  • kartony (20 03 02) oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01) lub z drewna (15 01 03),
  • gruz ceglany (17 01 02),
  • używane książki (20 01 01).

Jakie ilości odpadów przedsiębiorca może przekazać osobom fizycznym?

 Wyżej wymienione Rozporządzenie Ministra Środowiska oprócz rodzajów wskazuje również ilości odpadów, które osoby fizyczne mogą przyjąć i magazynować w ciągu roku. W przypadku części odpadów – zamiast podawać konkretne wartości – ustawodawca wskazał sposób określania ilości np. w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.

Dla przykładu, w przypadku wytłoków i innych odpadów z przetwórstwa produktów roślinnych (02 03 80, z wyłączeniem 02 03 81), odpadów z kory (03 03 01) lub opakowań z tekstyliów w postaci płótna z materiałów naturalnych (15 01 09) maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osoby fizyczne ma być zgodna z możliwościami ich zagospodarowania. Z kolei w przypadku płyty wiórowej i forniru (03 01 04) – nie może przekraczać 0,1 Mg, a w przypadku gleby i ziemi – 0,2 Mg/mkw. utwardzanej powierzchni.

Jak przekazać odpady osoby fizycznej? Niezbędne formalności po stronie przedsiębiorcy

 Żeby zgodnie z prawem przekazać odpady osobie fizycznej, nie potrzeba wiele. Wystarczy zaznaczyć fakt przekazania odpadów osobie fizycznej w karcie ewidencji odpadów i gotowe! Jest to równoznaczne ze zwolnieniem przedsiębiorcy z konieczności sporządzania karty przekazania odpadów.

Zanim jednak zdecydujesz się przekazać odpady osobie fizycznej, sprawdź, czy obowiązująca w przypadku prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej decyzja odpadowa nie zakłada przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom, które dysponują odpowiednimi zezwoleniami. Za naruszenie warunków decyzji może Ci grozić administracyjna kara pieniężna.

Przekazanie wytwarzanych przez przedsiębiorstwo odpadów osobom fizycznym jest jak najbardziej możliwe, o ile decyzja odpadowa wydana dla działalności prowadzonej przez dany zakład tego nie zabrania, a odpady znajdują się w wykazie ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska. Żeby legalnie przekazać odpady osobom fizycznym, przedsiębiorca musi pamiętać również o ograniczeniach ilościowych, które również zostały zawarte w ww. Rozporządzeniu.

Najnowsze