Co to są odpady komunalne - Ekomeritum

Co to są odpady komunalne

Wbrew pozorom odpady komunalne nie są wytwarzane wyłącznie przez gospodarstwa domowe. Ich wytwórcami są także firmy, szkoły czy też urzędy. Nie wszystkie jednak zanieczyszczenia można zaliczyć do tej kategorii. Co to są odpady komunalne? Jakie śmieci obejmują?

Odpady komunalne – co zaliczamy do tej kategorii?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpady komunalne (lub inaczej mówiąc odpady bytowe) to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych i są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Do grupy tej zalicza się również odpady, które pochodzą od innych wytwórców (firm, szkoły) i których charakter oraz skład jest podobny do odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe. Co ważne, skład odpadów komunalnych wytwarzanych przez wytwórców innych niż gospodarstwa domowe nie może zawierać odpadów niebezpiecznych.

Odpady komunalne – przykłady w gospodarstwie domowym i firmie

O ile wskazanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych nie jest trudne (żywność pochodzenia zwierzęcego, artykuły higieniczne, zniszczone ubrania, leki, sprzęt elektroniczny, meble), problem pojawia się, gdy w grę wchodzą odpady w firmie. Co do nich zaliczyć? Żeby dokonać prawidłowej klasyfikacji, należy zweryfikować konkretny przypadek, biorąc pod uwagę zwłaszcza podobieństwo charakteru danego odpadu. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Na szczęście, z pomocą przychodzą interpretacje organów administracyjnych. Według nich do odpadów komunalnych przedsiębiorstwo może zaliczyć:

 • odpady powstające w związku z zaspakajaniem potrzeb bytowych pracowników, np. opakowania po jedzeniu czy też kubki po napojach,
 • odpady pochodzące z niszczarek,
 • niewielkie ilości makulatury biurowej,
 • odpady, które powstają w wyniku sprzątania budynku (np. kurz ze zmiotki).

Czego natomiast firma nie może sklasyfikować jako zanieczyszczenia komunalne? Odpadów z produkcji żywności lub napojów, a także opakowań po materiałach i sprzętach biurowych czy też opakowań po środkach wykorzystywanych do utrzymania czystości. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (z dnia 9 grudnia 2014 r.) odpady opakowaniowe klasyfikowane są bowiem w grupie 15, natomiast odpady komunalne to grupa 20. Żeby rozstrzygnąć, czy dane zanieczyszczenia można zakwalifikować jako śmieci komunalne, firma może wykorzystać opracowane przez Ministerstwo Klimatu limity odpadów. Zostały one określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Odpady komunalne – podział według składu

Odpady bytowe stanowią bardzo zróżnicowaną kategorię śmieci. Stąd też można je sklasyfikować nie tylko na podstawie rodzaju podmiotów, które je wytwarzają (gospodarstwa domowe/firmy), ale też składu. Wówczas podział odpadów komunalnych obejmuje:

 • odpady biodegradowalne (ulegające naturalnemu rozkładowi z udziałem mikroorganizmów),
 • odpady zielone (będące częściami roślin),
 • odpady surowcowe (papier, plastik, metal, szkło),
 • wielomateriałowe opakowania, np. kartony po mleku/sokach,
 • odpady niebezpieczne, np. baterie, zużyte akumulatory, leki,
 • odpady remontowe,
 • odpady wielkogabarytowe, np. meble, rowery, wanny,
 • zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne.

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych. Podmioty i mieszkańcy, którzy wyrazili chęć segregowania, są zobowiązani do dzielenia śmieci na pięć frakcji – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio i odpady zmieszane. Co jednak ważne, wspomniane Rozporządzenie Ministra Środowiska nie narzuca obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Śmieci komunalne to niejednorodna grupa odpadów. Są one wytwarzane zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i firmy, szkoły czy też urzędy. Zalicza się do nich różne odpady, jednak podmioty inne niż gospodarstwa domowe mogą mieć problemy z ich prawidłowym zakwalifikowaniem. Jeśli przepisy w tej materii są dla Ciebie zbyt zawiłe, skontaktuj się z firmą świadczącą usługi konsultingu środowiskowego. Specjaliści wyjaśnią Ci wszystkie szczegóły.

Najnowsze