Badania wody i ścieków – kiedy są niezbędne? - Ekomeritum

Badania wody i ścieków – kiedy są niezbędne?

Woda i ścieki mogą zawierać różne substancje niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i zdrowia, a nawet życia człowieka. Regularny monitoring jakości to jeden ze sposobów, które pozwalają uniknąć niekorzystnych konsekwencji związanych z niewłaściwym ich składem. Kiedy badania wody i ścieków są niezbędne? Kto powinien je wykonać?

Badania wody – kiedy są konieczne?

 Żeby woda była bezpieczna dla człowieka, musi mieć określony skład. Nie mogą znajdować się w niej ani pasożyty, ani drobnoustroje chorobotwórcze, a stężenie związków chemicznych nie powinno przekraczać ilości, która zagrażałaby zdrowiu lub życiu pijących ją lub korzystających z niej osób. To dlatego badania wody odgrywają tak istotne role – m.in. przeciwdziałają zagrożeniom epidemiologicznym. Żeby jednak stanowiły skuteczne narzędzie prewencji, muszą być wykonywane systematycznie.

Regularnym badaniom fizykochemicznym i mikrobiologicznym powinny być poddawane m.in.:

  • wody podziemne ze studni oraz pochodzące z ujęć typu odwiert i z piezometrów,
  • wody w nowo zainstalowanych przyłączach wodociągowych,
  • wody w basenach i kąpieliskach
  • wody w punktach gastronomicznych i usługowych (np. w restauracjach i zakładach fryzjerskich),
  • wody technologiczne,
  • wody powierzchniowe.

Systematyczność nie jest jedyną kwestią, o którą należy zadbać w przypadku przeprowadzania badań wody. Równie istotna jest ich jakość. Jeżeli zostaną wykonane pobieżnie, mogą dać fałszywe wyniki. Z tego względu powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych i doświadczonych fachowców.

Jak przeprowadzać badania wody?

 Wśród najważniejszych etapów badania wody można wymienić pobór próbki i jej transport do akredytowanego laboratorium. Jeżeli działania te zostaną wykonane bez należytej staranności, może dojść do zanieczyszczenia materiału. Dlatego przeprowadzenie badań wody należy zlecić specjalistom. To gwarancja ich odpowiedniej jakości.

W EkoMeritum wykonujemy m.in. badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód podziemnych i powierzchniowych. Przeprowadzamy zarówno analizy podstawowe, jak i rozszerzone – wraz z poborem próbek. Jesteśmy więc w stanie dostosować się do Twoich potrzeb.

Badania ścieków – kiedy są wymagane?

 Mimo że aż 99,8-99,9 procent ścieków to woda, mogą one stanowić poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego. W ich składzie mogą znajdować się bowiem także zawiesiny, metale ciężkie, mikroorganizmy czy też substancje powierzchniowo czynne i radioaktywne. Z tego względu część podmiotów, które je wytwarza, musi przeprowadzać okresowe pomiary jakości i ilości ścieków odprowadzanych do wód lub ziemi. Kto jest do tego zobowiązany?

  1. Po pierwsze, zakłady (m.in. myjnie samochodowe, zakłady przemysłowe) odprowadzające ścieki przemysłowe zawierające substancję szczególnie szkodliwe dla środwowiska wodnego do kanalizacji będącej własnością innego podmiotu (np. kanalizacja miejska) w ramach szczególnego korzystania z wód.
  2. Po drugie, osoby fizyczne, zakłady oraz oczyszczalnie ścieków, które wytwarzają ścieki bytowe lub komunalne i odprowadzają je do środowiska tj. wody lub ziemi na podstawie uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych.

Zdarza się, że podmiot musi załączyć wyniki badań jakości i ilości ścieków do operatu wodnoprawnego, w celu weryfikacji przez Organ, wypełniania przez dysponenta pozwolenia wodnoprawnego zobowiązań z niego wynikających. Przekroczenie dopuszczalnych wskaźników w ściekach lub też nie wykonywanie badań może być podstawą do odmowy wydania nowego pozwolenia wodnoprawnego .

Potrzebujesz rzetelnych badań wody lub ścieków? Napisz do nas lub zadzwoń. W EkoMeritum dysponujemy doświadczeniem zarówno w ręcznym, jak i mechanicznym (wykonywanym przy użyciu autosamplera) poborze próbek. Uzyskane w badaniach laboratoryjnych wyniki są przez nas wnikliwie analizowane i interpretowane, a następnie przesyłane do klienta w formie sprawozdania. Otrzymujesz więc gotową analizę, którą możesz wykorzystać np. do celów sprawozdawczych.

Najnowsze