• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

Jak wygląda współpraca ?

 

1) Przekazanie zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy,

 

W przypadku każdej z usług (zanim przystąpimy do wykonywania) przesyłamy klientowi listę niezbędnych materiałów które umożliwią nam przystąpienie do realizacji usługi

 

2)  Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy

t.j. informacji dotyczących instalacji oraz  sposobu jej użytkowania  - stosowanych preparatów / substancji oraz produktów, urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń, wykonanych dotychczas pomiarów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku.

 

3)  Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę, dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie  do Zamawiającego o różnego typu materiały źródłowe, których dotychczas nie przesłał.

 

[Materiały niezbędne do dołączenia do różnego typu dokumentacji

(które powinien pozyskać Inwestor celem dołączenia ich do wniosków o wydanie pozwoleń / zezwoleń / decyzji lub do zgłoszeń)

są często wymagane jako zapewniające spełnienia warunku kompletności formalnej zawartości wniosku i umożliwiają Urzędowi wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania wniosku.

W przypadku wystąpienia braków we wniosku urząd wezwie do ich uzupełnienia lub pozostawi sprawę bez rozpatrzenia z powodu braków formalnych, dlatego ważne jest aby tak szybko jak to możliwe Inwestor zgromadził te dokumenty / dane]

 

Poniżej wymienione są podstawowe DOKUMENTY niezbędne do dołączania do niektórych wniosków.  Są to m.in. :

 

a) tło zanieczyszczeń pyłowych i gazowych charakterystycznych i aktualnych dla lokalizacji instalacji

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

   o pozwolenie i zgłoszenie emisji gazów i pyłów do powietrza, 

             o pozwolenie zintegrowane lub jego zmiana,

             o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

b) wypisy z ewidencji gruntów dla działek na których znajdują się instalacje

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o pozwolenie i zgłoszenie wodnoprawne,

o pozwolenie zintegrowane lub jego zmiana,

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

c) wypisy z ewidencji gruntów dla działek sąsiadujących z działką na której planowana jest inwestycja – czasem Urząd samodzielnie sprawdza, często jednak wymaga przedłożenia tych dokumentów)

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

d) mapa ewidencyjna terenu

(w następujących przypadkach – występowanie:

o pozwolenie i zgłoszenie wodnoprawne,

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

e) wystąpienie o zgodę na odprowadzanie ścieków do kanalizacji innego podmiotu lub na teren zarządzany przez inny podmiot

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o pozwolenie i zgłoszenie wodnoprawne,

o pozwolenie zintegrowane lub jego zmiana)

 

f) Operat przeciwpożarowy oraz postanowienie komendanta straży pożarnej

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o pozwolenie w zakresie gospodarowania odpadami)

 

g) Inwentaryzacja drzew i krzewów

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach)

 

h) Inwentaryzacja flory i fauny przeprowadzana w okresie wegetacyjnym

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach najczęściej przy okazji przygotowywania Raportu Oceny Oddziaływania Inwestycji na środowisko)

 

i) Opinia geotechniczna

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach najczęściej w przypadku posadowienia m.in. zbiorników paliw w gruncie.)

 

j) dokumentacja hydrogeologiczna wraz z decyzją zasobową

(w następujących przypadkach – ubieganie się:

o wodnoprawne dotyczące ujęcia wód podziemnych)

 

Poniżej zostały wymienione podstawowe (niektóre) z CZĘŚCI OPISOWYCH zawieranych w wykonywanych dokumentacjach. 

W trakcie wykonywania zlecenia niezbędne jest udostępnienie przez Inwestora Wykonawcy pewnych informacji, danych i dokumentów dotyczących przedmiotowej Inwestycji aby przygotować jak najbardziej zbieżny z intencją Inwestora opis inwestycji w stosunku do materiałów źródłowych.

 

W przypadku wykonywania dokumentacji dotyczącej

- emisji gazów i pyłów do powietrza,

- wniosku o pozwolenie zintegrowane

- wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

niezbędne jest dokonanie obliczań wstępnych, wprowadzenie wyników obliczeń wstępnych i innych danych źródłowych dotyczących instalacji do programu modelującego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń do powietrza, wykonanie obliczań przez program, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza), wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej i graficznej)

 

W przypadku wykonywania dokumentacji dotyczącej

wniosku o pozwolenie zintegrowane

wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

niezbędne jest przeanalizowanie dokumentacji urządzeń pod względem emisji hałasu, dokonanie obliczań wstępnych, wprowadzenie wyników obliczeń wstępnych i innych danych źródłowych dotyczących instalacji do programu modelującego rozprzestrzenianie się hałasu do środowiska, wykonanie obliczań przez program, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących redukcji hałasu do środowiska), wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej i graficznej)

 

W przypadku wykonywania dokumentacji dotyczącej

operatu wodnoprawnego,

wniosku o pozwolenie zintegrowane

wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

niezbędne jest dokonanie obliczań, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących poborowi wód / odprowadzaniu ścieków, wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej i graficznej)

 

W przypadku wykonywania dokumentacji dotyczącej

operatu gospodarowani odpadami,

wniosku o pozwolenie zintegrowane

wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

niezbędne wykonanie tabelarycznego opisu odpadów i sposobu ich gospodarowania, opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji (źródeł i emitorów - zachodzących procesów oraz urządzeń służących gospodarowaniu odpadami, wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej i graficznej)

 

Kolejnymi krokami są:

4)  Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

 

5)  Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

 

6)  Po otrzymaniu akceptacji - wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

 

7) Usługa obejmuje Udział w postępowaniu administracyjnym w 1-szej instancji w przypadku gdyby wystąpiła prośba od urzędu o wyjaśnienia lub uzupełnienia do treści dokumentacji.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.