• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia

 

 

Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia – do których należy się zwrócić podczas występowania o konkretna decyzję  ?

 

Spis rodzajów wniosków:

 1. Pozwolenie na emisję gazów, pozwolenie na emisję pyłów oraz zgłoszenie na emisję gazów oraz zgłoszenie na emisję pyłów,
 2. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie wodnoprawne
 3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 4. Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 5. Pozwolenie Zintegrowane
 6. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną  oraz Zatwierdzenie projektu robót geologicznych
 7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
 8. Operat przeciwpożarowy
 9. Inwentaryzacja drzew i krzewów

 

 

 1. Pozwolenie na emisję gazów, Pozwolenie na emisję pyłów oraz zgłoszenie na emisję gazów oraz zgłoszenie na emisję pyłów

 

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest najczęściej Starosta. 

 

Istnieją również instalacje podlegające pod

RDOŚ - dotyczące przedsięwzięć na terenach zamkniętych

oraz

Marszałka Województwa – dotyczące

 1. przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zakładów eksploatujących instalacje, które skwalifikowano jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

oraz

 1. przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko planowanych na innego typu terenach.

(Art. 152, 154, 183   oraz  Art. 377 i 378 POŚ)

 

 

 1. Pozwolenie wodnoprawne oraz zgłoszenie wodnoprawne

 

Organem właściwym do wydania  zgód wodnoprawnych są Wody Polskie.

 

Organem właściwym jest najczęściej dyrektor RZGW (regionalnego zarządu gospodarki wodnej) Wód Polskich w sprawach:

a) pozwoleń wodnoprawnych, (…):

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy POŚ, (tj. dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko)

 

 (na wykonanie budowli przeciwpowodziowych, na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,  na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu, )

 

- na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, (…), pochodzących z eksploatacji instalacji (…),

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych (…),

c) ocen wodnoprawnych(…),

 

(pozwoleń wodnoprawnych (…), wymaganych dla przedsięwzięcia, jeżeli jest organem właściwym w sprawie jednego z pozwoleń,  pozwoleń wodnoprawnych, (…), jeżeli dotyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, decyzji, o których mowa (…)

 

 

Istnieją również instalacje podlegające pod

DZZ (Dyrektora zarządu zlewni) Wód Polskich - w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w pkt 1 lit. a, c i d;

(właściwie wszystkie pozostałe nie związane z przedsięwzięciami mogącymi zawsze oddziaływać na środowisko oraz z terenami zamkniętymi)

oraz

Kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich - w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych.

 

(Art. 397 PW oraz art. 378, 388 POŚ)

 

 

 1. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 

Organem właściwym w większości spraw jest starosta.

 

RDOŚ  (Regionalny dyrektor ochrony środowiska) jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych.

 

Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

- przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;

- pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.

 

Organem ochrony środowiska właściwym w sprawie:

1)  pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki,

2) pozwolenia zintegrowanego dla odpadów, o których mowa w pkt 1

jest organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

 

W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:

1) wydawania decyzji, (…);

2) przyjmowania wyników pomiarów (…);

3) przyjmowania zgłoszeń, (…).

 

(Art. 377 i  378 POŚ) 

 

 

 1. Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 

Organem właściwym jest:

 

Marszałek województwa:

-  dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

-  dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

- dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,

- do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;

 

Starosta – w pozostałych przypadkach.

 

RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska) - do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych.

 

 

Dodatkowo:

Marszałek województwa może zezwolić na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa.

Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami dla terenów zamkniętych wydaje RDOŚ regionalny dyrektor ochrony środowiska.

 

 

Jeżeli chodzi o zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (…) oraz decyzję o zamknięciu składowiska odpadów (…) organem właściwym jest marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska).

 

(Art. 377 i  378 POŚ  oraz  Art. 31, 41,  244a UO) 

 

 

 1. Pozwolenie Zintegrowane

 

Organ właściwy w tym przypadku ustala się w zależności od rodzaju i wielkości prowadzonej instalacji. Wniosek składa się do:

 

Urzędu marszałkowskiego, gdy:

 • przynajmniej 1 z instalacji na terenie zakładu kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • wniosek odnosi się do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
 • wniosek dotyczy odpadów innych niż wydobywcze wytworzonych w miejscu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż oraz ich magazynowania i przeróbki

Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – gdy instalacja znajduje się na terenach zamkniętych, np. tereny kolejowe, tereny wojskowe (lotniska, porty).

W innych przypadkach wniosek należy złożyć do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.

 

(Art. 377 i  378 POŚ)

 

 

 1. Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną  oraz Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

 

Organem administracji geologicznej pierwszej instancji jest Marszałek województwa, z wyjątkiem (…).

 

Do Starosty(..) należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

(…);

2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;

3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, (…);

4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;

5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;

6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.

 

Do Ministra właściwego do spraw środowiska, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

1) złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1;

(…)

1b) określania warunków hydrogeologicznych w związku z wtłaczaniem do górotworu wód pochodzących z odwodnień, o których mowa w pkt 1a, wód złożowych powstałych przy wydobywaniu kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz wód złożowych z podziemnych magazynów węglowodorów;

(…)

4) określania warunków hydrogeologicznych w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;

5) określania warunków hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla potrzeb podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji albo podziemnego składowania odpadów;

(…)

6) regionalnych badań budowy geologicznej kraju;

(…)

9) otworów wiertniczych do rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopalin;

10) obiektów budownictwa wodnego o wysokości piętrzenia przekraczającej 5 m.

 

Do Ministra właściwego do spraw środowiska należą także sprawy związane z zatwierdzaniem dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów.

 

(Art. 161 PGiG)

 

 

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

RDOŚ (regionalny dyrektor ochrony środowiska) – w przypadku:

a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

– dróg,

– linii kolejowych,

– napowietrznych linii elektroenergetycznych,

– instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,

– sztucznych zbiorników wodnych,

– obiektów jądrowych,

– składowisk odpadów promieniotwórczych,

b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych

(…)

e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (…),

f) inwestycji w zakresie terminalu,

(…)

p) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,

(…)

GDOŚ (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, (…)

Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;

 

DRDLP (dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych) – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

(…)

 

Wniosek przedłożony do właściwego organu po stwierdzeniu kompletności formalnej wniosku podlega rozpatrzeniu przez pracowników tegoż Organu oraz opiniowaniu przez:

      - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

      - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

       - Wody Polskie

w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. – taka ilość stron opiniujących znacząco wpływa na terminy zakończenia postepowań administracyjnych.

 

Po wydaniu opinii przez powyższe organy są 2 możliwości:

 1. wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zazwyczaj po wezwaniu do wyjaśnień i uzupełnień każdorazowo zależnych indywidualnie od Urzędnika do którego trafia dokumentacja do analizy

lub

 1. gdyby po przeprowadzeniu analizy wynikła potrzeba przedłożenia Raportu oceny oddziaływania na środowisko Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta decyduje w formie wydania postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny i nakłada obowiązek przedłożenia Raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz precyzuje zakres dodatkowych dokumentów, informacji które Inwestor powinien przedłożyć Organowi. W takim przypadku Organ najczęściej zawiesza postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.)

 

(Art. 57,  58, 64, 70, 75, 77, 78  Ustawa o udostęp info o środ)

 

 

 1. Operat przeciwpożarowy

 

Operat przeciwpożarowy powinien zostać uzgodniony z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Straży Pożarnej.

 

 

 1. Inwentaryzacja drzew i krzewów  

Organem właściwym do wydania zezwolenia jest :

wójt, burmistrz albo prezydent miasta na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości,

WKZ (wojewódzki konserwator zabytków) na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

(W przypadku chęci usuwania drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, zezwolenie wydaje właściwy organ po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,

W przypadku chęci usuwania drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody zezwolenie wydaje właściwy organ po uzgodnieniu z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.)

 

(Art. 83a.  U o Ochr Przyr)

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.