• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Sprawozdania w zakresie opakowań i opłaty produktowej

Na zlecenie świadczymy usługi:

 

naliczania opłat (A)  

wraz z

wypełnieniem sprawozdań dotyczących opakowań (B).

 

 

 

Opłata produktowa dotyczy takich artykułów jak:

  • opakowania,

  • opony,

  • oleje.

 

 

A)  Opłata produktowa za opakowania

sprawozdania dotyczące naliczania opłaty produktowej.

(Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.)

 

Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, (…) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy. 

W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę. Przez oznaczenie, o którym mowa wyżej rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.

Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także: 1) przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty tam pakowane; 2) przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.

Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.

Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów lub produktów w opakowaniach, które uprzednio zostały wprowadzone na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W sprawach dotyczących gospodarowania odpadami opakowaniowymi i odpadami poużytkowymi, nieuregulowanych ustawą, stosuje się przepisy o odpadach. (…) Art. 1. (UOOPIOP)

 

Każdy zobowiązany przedsiębiorca musi obliczyć opłatę produktową, wypełnić druk sprawozdania i przesłać Marszałkowi Województwa  oraz na konto Urzędu Marszałkowskiego wpłacić wyliczoną kwotę opłaty wynikająca z wypełnionego sprawozdania.

 

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego. Art. 76. (UO)

 

Na podstawie w/w sprawozdania oblicza się opłatę za odzysk oraz osobno opłatę za recykling. 


UWAGA: Przedsiębiorca musi też doliczyć do masy opakowań masę etykiet, taśm i innych elementów opakowania.

 

Wyżej nadmieniony obowiązek dotyczy następujących opakowań:

opakowania z tworzyw sztucznych

opakowania z aluminium

opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej

opakowania z papieru i tektury

opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami

opakowania z drewna

 

Obowiązek nalicznia opłaty produktowej dotyczy również produktów takich jak:

*oleje smarowe,   

z wyłączeniem: * oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, * oleje białe, parafina ciekła, * mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, * oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, * oleje odpadowe

 

*opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

*opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121

*opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121

*opony nowe pneumatyczne z gumy, w rodzaju stosowanych w pojazdach i maszynach rolniczych i leśnych

*opony nowe pneumatyczne z gumy, do pojazdów transportu bliskiego i maszyn w rodzaju stosowanych w budownictwie i przemyśle

*opony nowe pneumatyczne z gumy, z bieżnikiem daszkowym lub podobnym, pozostałe

*opony pozostałe, nowe, pneumatyczne z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane

*opony używane pneumatyczne z gumy

*opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

*opony bieżnikowane z gumy, w rodzaju stosowanych w autobusach i samochodach ciężarowych

*opony bieżnikowane z gumy, pozostałe     

 

Podmioty mają obowiązek przechowywać sprawozdania przez 5 lat (podobnie jak dokumenty związane ze zobowiązaniami podatkowymi).

 

Podmioty, które do tej pory nie naliczały opłaty lub nie wypełniały sprawozdań lub wykonały te czynności nieprawidłowo lub niekompletnie w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uzupełnienia brakujących sprawozdań oraz dokonania zaległych opłat wraz z odsetkami za okres 5 lat wstecz!

 

 

 

B)  Gospodarka opakowaniowa 

kiedyś sprawozdania nazywane OPAK 1, OPAK 2 , OPAK 3.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. z pozn. zm. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych przedsiębiorcy są zobowiązani do składania sprawozdań do 15 marca  roku bieżącego za rok poprzedni właściwemu Marszałkowi Województwa rocznych sprawozdań :

 

- OPAK-1 - dotyczył wytwórców opakowań (nawet na własne potrzeby), informuje o masie wytworzonych opakowań - "puste" opakowania,

- OPAK-2 - dotyczył importera opakowań oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego  nabycia opakowań (nawet na własne potrzeby),  informuje o masie opakowań przywiezionych z zagranicy - "pustych" opakowań,

- OPAK-3 - dotyczył eksportera opakowań i produktów w opakowaniach oraz firm dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz produktów w opakowaniach,  informacje o masie wywiezionych opakowań za granicę - "pustych" opakowań + opakowań wraz z produktem. Art. 7. (UOP)
 

 

(Ustawa o odpadach)

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają: 

 

1) producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;

2) eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;

3) wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach i produkty wymienione odpowiednio w załącznikach nr 1 i 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej; (…)

 


Podmioty mają obowiązek przechowywać sprawozdania przez 5 lat (podobnie jak dokumenty związane ze zobowiązaniami podatkowymi). Podmioty, które do tej pory nie wypełniały sprawozdań lub wykonały te czynności nieprawidłowo lub niekompletnie w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uzupełnienia brakujących sprawozdań za okres 5 lat wstecz!

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.