• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Ewidencja odpadów i sprawozdania odpadowe

 

 

Na zlecenie świadczymy usługi:

 

zakładania ewidecji odpadów (A)

oraz 

wypełnienia sprawozdań rocznych dotyczących odpadów (B).

 

 

 

A)  Ewidencja odpadów

(Ustawa o odpadach)

 

 

Odpady powstają w trakcie:


- procesów produkcji (m.in. odpady powstające w trakcie i po produkcji oraz podczas serwisowania / konserwacji urządzeń),
- procesów handlowych (m. in. przepakowywanie towarów do wysyłki, podczas montażu sprzętu / urządzeń u klienta),
- w biurach (np. świetlówki, zużyty sprzęt elektroniczny typu monitory, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, baterie i inne), 
- w warsztatach / serwisach (na terenie oraz również poza terenem podmiotu m.in. podczas wykonywanych prac serwisowych / konserwacyjnych, montażu, rozbiórki m.in. urządzeń, instalacji, budowli),
- na budowach (m.in. podczas prowadzenia prac budowlanych lub wyburzeń),
- podczas świadczenia usług sprzątania, czyszczenia, obsługi urzadzeń i instalacji
- w przychodniach, gabinetach lekarskich, laboratoriach, szpitalach,
- oraz w wielu innych miejscach i podczas wielu innych procesów.

 


Przekazywanie posegregowanych według rodzajów (kodów) odpadów firmie odbierającej odpady jest odrębnym obowiązkiem podmiotu i w większości przypadków nie realizuje w pełni obowiązków, które są nałożone przez obowiązujące prawo na podmioty wytwarzające odpady.
 

 

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do (…) ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów (…).

2. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 UO, do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) wytwórców:  a) odpadów komunalnych oraz b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; - Osoba fizyczna i jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 10, i w takich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1; - podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)

4) rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust.5 .

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, (…)  Art. 66. UO

 

 

 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

 

1) w przypadku posiadaczy odpadów: a) karty przekazania odpadów,  b) karty ewidencji odpadów,  c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,  d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

 

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, o których mowa w dziale VIII w rozdziale 1: 1) podstawową charakterystykę odpadów; 2) wyniki testów zgodności.(…) Art. 67.  UO

 

 

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

 

1) podmioty, które:  a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,  b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3.  Art. 71. (UO)

 

 

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów,(...) przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty (…). Art. 72. (UO)

 

 

 

 

B)  Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

(Ustawa o odpadach)

 

 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:  a) zbierania odpadów;  b) przetwarzania odpadów;  – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;  (...)     Art. 75. (UO)

 

 

1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 75, składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

1) siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – w przypadku sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi; w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego;

2) miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – w przypadku sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Art. 76. (UO)

 

 

Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. (…)  Art. 78. (UO)

 

 

Podmioty, które do tej pory nie wypełniały sprawozdań lub wykonały te czynności nieprawidłowo lub niekompletnie, nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego, nie prowadziły ewidencji lub prowadziły ją w sposób niepełny lub nieprawidłowy w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uzupełnienia brakujących sprawozdań, ewidencji, dokonania zaległych opłat za okres 5 lat wstecz oraz uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 


UWAGA: Za  brak uregulowania stanu formalnoprawnego i brak przekazania pewnych sprawozdań lub wpisu do rejestru właściwy urząd ma prawo naliczyć kary. ( Administracyjne kary pieniężne Art. 194 - Art. 202 Ustawy o odpadach)

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.