• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

 

Przedsiębiorca powodujący:

 1. emisję gazów i / lub pyłów do powietrza,
 2. składujący i / lub magazynujący odpady 

jest zobowiązany samodzielnie do wyliczenia opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Obowiązek sporządzenia raportu ciąży na każdym podmiocie, niezależnie od tego czy emisja następuje w sposób zorganizowany czy niezorganizowany.

 

Do 2018 roku istniał również obowiązek samodzielnego wykonania sprawozdań i uiszczenia opłat dotyczący:

       a. poboru wód – ujęcia własne ( w tym wody podziemne i powierzchniowe),

    b. wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (w tym ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych).

 

 

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska należy składać Marszałkowi Województwa do końca marca za rok poprzedni. Sprawozdanie należy wykonywać corocznie.

 

Po wykonaniu obliczeń (na podstawie wysokości naliczonej opłaty) może okazać się, że nie ma konieczności wykonania jakiejkolwiek czynności urzędowej, poza zewidencjonowaniem korzystania ze środowiska oraz zarchiwizowaniem dokumentacji na wypadek kontroli.

 

 • Podmiot dla którego wyliczone opłaty nie przekraczają kwoty 100 zł nie ma obowiązku składania sprawozdania, ani uiszczania opłaty do Organu Ochrony Środowiska.
 • Jeśli łączna kwota mieści się w przedziale 100 - 800 zł, wtedy podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie do Organu Ochrony Środowiska bez obowiązku uiszczania opłaty.
 • Jeśli łączna kwota przekroczy 800 zł, wtedy podmiot jest zobowiązany złożyć sprawozdanie wraz z uregulowaniem opłaty.
 • W przypadku stwierdzenia emisji zanieczyszczeń bez wymaganego pozwolenia istnieje ryzyko poniesienia opłaty podwyższonej rozumianej jako sześciokrotność opłaty podstawowej.

 

Opłaty środowiskowe za pośrednictwem właściwego miejscowo i rzeczowo urzędu marszałkowskiego trafiają do NFOŚiGW, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w mniejszym stopniu do budżetów powiatów i gmin.

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek przechowywania prowadzenia ewidencji co najmniej przez 5 lat. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podczas kontroli ma prawo sprawdzić czy podmiot posiada sprawozdania i czy uregulował wyliczone opłaty poprzez okazanie ewidencji i sprawozdań wraz z dowodami przekazania ich do odpowiedniego Urzędu.

 

Najczęściej spotykaną formą korzystania ze środowiska podlegającą wyliczeniom jest:

 

 • Spalanie paliw w pojazdach, urządzeniach, kotłach, agregatach, nagrzewnicach lub promiennikach;
 • Wykorzystywanie substancji chemicznych w różnych procesach;
 • Spawanie, cięcie, wykrawanie, szlifowanie;
 • Uzupełnianie wyemitowanego na wskutek nieszczelności, czynnika chłodniczego w klimatyzatorach stacjonarnych lub mobilnych,
 • Magazynowanie paliw płynnych, przeładowywanie paliw,
 • Hodowla zwierząt, uprawy rolne, ogrodnictwo,
 • Załadunek silosów magazynowych

 

Poza powyżej wymienionymi są też inne sposoby korzystania ze środowiska generujące konieczność ich ewidencjonowania oraz naliczania i wnoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska.  -   W przypadku chęci zweryfikowania zakresu Państwa obowiązków zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

 

Należy pamiętać, że pewne sposoby korzystania ze środowiska prowadzone bez obwarowań prawnych przez osobę fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub spółki mogą generować konieczność ewidencjonowania i dokonywania opłat przez podmiot gospodarczy będący instytucja lub spółką lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.