• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Projekt robót geologicznych

 

Oferujemy Państwu przygotowanie projektu robót geologicznych.

 

 

Dokumentacja opracowywana  jest indywidualnie (na zlecenie Inwestora) - składa się z części opisowej oraz graficznej. Autor opierając się na podstawie zgromadzonych i zweryfikowanych materiałów archiwalnych określa zakres niezbędnych robót i badań geologicznych.

 

Projekt trafia do Urzędu i podlega procedurze zatwierdzenia. Już zatwierdzony projekt robót geologicznych uprawnia do przeprowadzenia robót i badań geologicznych w terenie.

 

Projekt robót geologicznych powinien precyzować:

- cel planowanych do wykonania prac,

- sposób wykonania prac oraz wskazać rodzaju niezbędnej dokumentacji geologicznej,

- określić harmonogram prac,

- strefę w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne,

- czynności konieczne ze względu na ochronę środowiska dotyczące m.in. wód podziemnych, likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów oraz zabiegi mające nie dopuścić do powstania szkód)

 

W przypadku  przedsięwzięć wymagających koncesji, p.p.g. jest częścią wniosku koncesyjnego, a jego zatwierdzenie ma zasadniczy wpływ na  decyzję o wydaniu koncesji.

 

Podstawa prawna:

Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. wraz ze zm.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.