• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Toksyczność

 

Związki toksyczne

 

 

Oferujemy Państwu badania toksyczności.

 

Związki toksyczne lub pochodzenia antropogenicznego  mogą  mieć wpływ na środowisko oraz żyjące w nim organizmy, nawet jeśli są one obecne w bardzo niskim stężeniu.

Badania toksyczności pomagają zrozumieć zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz informują o sprawnej i efektywnej odbudowie ekosystemu.

 

 

Wykonanie testów TOKSYCZNOŚCI ścieków ma zastosowanie w:

- Ocenie ryzyka w sprawie  osadów i odpadów przemysłowych,

- Ocenie toksyczności środków ochrony roślin, substancji chemicznych i wyrobów farmaceutycznych - potencjalne zagrożenia dla środowiska,

-  Ocenie ryzyka toksyczności ze względu na zanieczyszczenie wody pitnej, wód gruntowych, wód powierzchniowych i ścieków,

- Uzyskaniu podstawowych  informacji i wiedzy w przypadku wycieku substancji toksycznych do  zbiorników wodnych,

- Ocenie poziomu toksyczności  na wyjściu i wejściu  z oczyszczalni ścieków, w celu weryfikacji efektywność procesów oczyszczających.

 

 

 

Zawarte w prawie (w decyzji komisji UE) wymagania dotyczą pewnych rodzajów działalności określonych w sekcjach 4 i 6.11 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE, t.j. dotyczą:

 

- przemysłu chemicznego (sekcja 4), obejmującego produkcję:

 

- organicznych substancji chemicznych, w tym węglowodorów prostych i pochodnych węglowodorów, związków metaloorganicznych, tworzyw sztucznych, kauczuków syntetycznych, barwników i pigmentów, produktów i środków powierzchniowo czynnych,

- nieorganicznych substancji chemicznych, w tym produkcję gazów, kwasów, zasad, soli i innych związków nieorganicznych,

- nawozów na bazie fosforu, azotu i potasu,

- środków ochrony roślin lub biocydów,

- produktów farmaceutycznych łącznie z produktami pośrednimi,

- materiałów wybuchowych,

oraz

- oczyszczanie ścieków (sekcja 6.11) nieobjętych dyrektywą Rady 91/271/EWG i pochodzących z instalacji wykonujących czynności objęte sekcją 4 załącznika I do dyrektywy 2010/75/UE, prowadzone przez niezależnego operatora.

 

 

(KONKLUZJE DOTYCZĄ NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK (BAT) W ODNIESIENIU DO WSPÓLNYCH SYSTEMÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW/GAZÓW ODLOTOWYCH I ZARZĄDZANIA NIMI W SEKTORZE CHEMICZNYM)

 

 

 

W ramach BAT 4 należy monitorować emisje do wody zgodnie z normami EN co najmniej z minimalną częstotliwością podaną poniżej. Jeżeli normy EN nie są dostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskiwanie danych o równorzędnej jakości naukowej.

 

 

(1) Można dostosować częstotliwości monitorowania w przypadku gdy serie danych jasno wykazują wystarczającą stabilność.

(2) Punkt pobierania próbek jest zlokalizowany w miejscu, w którym emisja opuszcza instalację.

(3)Monitorowanie OWO i ChZT są alternatywne. Monitorowanie OWO jest preferowanym rozwiązaniem ponieważ nie wiąże się z wykorzystaniem bardzo toksycznych związków.

(4) Monitorowanie TN i Ninorg są alternatywne.

(5) Można wykorzystywać odpowiednią kombinację tych metod.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/902  z dnia 30 maja 2016 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzania nimi w sektorze chemicznym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

 

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.