• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Opinia geotechniczna

 

 

Opinia Geotechniczna

 

 

Celem opinii geotechnicznej jest sprecyzowanie kategorii geotechnicznej obiektu w odniesieniu do przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenie gamy (zakresu) niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej.

 

W skład  opinii geotechnicznej zazwyczaj wchodzą część opisowa oraz z części graficzna.

Część opisowa - powinna zawierać informację o poziomie wód gruntowych, opis poszczególnych warstw gruntów z podaną głębokością ich zalegania i miąższością oraz zagęszczeniem, plastycznością, wilgotnością, gęstością i spójnością.

Część graficzna - powinna zawierać mapę dokumentacyjną oraz mapę lokalizacji terenu, przekroje a także profile geotechniczne, objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach.

 

Podstawa prawna

Podstawą prawną do sporządzenia opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463). Rozporządzenie to zobowiązuje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych. (Kategorie geotechniczne - § 4. w/w rozporzadzenia.)

 

Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego. Dane te wskazują nam określenie charakterystyki  możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości relatywnie znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

 

 

Pierwsza kategoria geotechniczna

Obejmuje posadawianie niedużych obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, gdy możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

 • 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

 • ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2 m,

 • wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy do wysokości 3 m wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

 

 

Druga kategoria geotechniczna

Obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

 • fundamenty bezpośrednie lub głębokie,

 • ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem (I kategoria pkt. b), utrzymujące grunt albo wodę

 • wykopy i nasypy, z zastrzeżeniem (I kategoria pkt. c), oraz budowle ziemne,

 • przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,

 • kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące,

 

 

Trzecia kategoria geotechniczna

 • obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

 • nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne,

 • obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

 • budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,

 • obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,

 • tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,

 • obiekty infrastruktury krytycznej,

 • obiekty zabytkowe i monumentalne

 

 

 

Ważne, aby pamiętać !

 

§ 7.

1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.

2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego   i   projekt geotechniczny.

3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

(ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych)

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.