• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

 

 

 

Na zlecenie świadczymy usługi naliczania opłat za korzystanie ze środowiska wraz z wypełnieniem sprawozdań.

 

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.

 


Opłaty wnosi się w zakresie:


1. Wprowadzania gazów i pyłów do powietrza ( procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, spalanie paliwa w kotłach grzewczych lub silnikach spalinowych, chów lub hodowla drobiu oraz inne procesy).


2. Poboru wód - z własnych ujęć (wody podziemne i powierzchniowe).


3. Wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych),


4. Składowania odpadów (obowiązki opłat i sprawozdań od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem).

 

 

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek od roku 2013 prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska. (W latach wczesniejszych był obowiązek aktualizowania ewidencji co pół roku.)

 

 

Od 2013 roku podmiot zobowiązany jest w terminie do końca marca roku kolejnego (np. 2014) za dany rok sprawozdawczy (np. 2013)  przedstawić Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem. (W latach ubiegłych wymaganym terminem składania sprawozdań był koniec miesiąca po upływie każdego półrocza - obowiązkowa dwukrotna sprawozdawczość za kolejne półrocza dotyczące danego roku)

 

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym. Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł

 

 

Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

 

 

Obowiązek uiszczenia opłat przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

 

 

Podmioty mają obowiązek przechowywać sprawozdania przez 5 lat (podobnie jak dokumenty związane ze zobowiązaniami podatkowymi). Podmioty, które do tej pory nie naliczały opłaty lub nie wypełniały sprawozdań lub wykonały te czynności nieprawidłowo lub niekompletnie w przypadku kontroli WIOŚ mogą otrzymać zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uzupełnienia brakujących sprawozdań oraz dokonania zaległych opłat za okres 5 lat wstecz!

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.