• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta Informacji Przedsięwzięcia to dokumentacja przygotowywana w celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku większości planowanych do zrealizowania inwestycji !

  

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

 

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

- powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, rodzaju technologii,

- ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

- przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- rozwiązaniach chroniących środowisko,

- rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

- obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

 

 

Organem właściwym do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania w tym przypadku jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta .

 

Wniosek złożony do właściwego urzędu podlega w dalszej kolejności opiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli zachodzi taka potrzeba Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia takiej oceny i nakłada obowiązek przedłożenia raportu oceny oddziaływania na środowisko oraz określa jego zakres.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.