• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenie wodno-prawne na urządzenie wodne

SKAS

 

 

 

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - operaty wodnoprawne będące załącznikami do wniosków o pozwolenia wodnoprawne na urządzenia wodne:

 

 

 

- ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych (m.in. ujęcia na cele przeciwpożarowe),

- budowle: m.in. kanały i rowy,

- zbiorniki, obiekty zbiorników,

- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

- obiekty energetyki wodnej, 

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

- pomosty, przystanie, kąpieliska i in.,

- na przejście mediami nad kanałem,

- na rozsączanie wód opadowych poprzez system drenażu,

- oczyszczalnie ścieków w oczyszczalni,

- inne.

 

 

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- wykonywania nowego urządzenia wodnego,

- przebudowa urządzenia wodnego,

- likwidacja urządzenia wodnego.

 

Decyzje w tym zakresie wydawane są bezterminowo.

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed oddaniem urządzenia do użytkowania !

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest Starosta, odstępstwem są następujące przypadki:

- Marszałek Województwa w przypadku zakładów, które posiadają instalację zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko oraz wykonania urządzeń na wodach płynących, wykonania urządzeń na przerzuty wody, wykonania budowli przeciwpowodziowych,

- Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych. 

 

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku.)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, wykonanie opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, wykonanie podsumowania w formie opisowej oraz opisu w języku nietechnicznym)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.