• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Operaty wodnoprawne - wniosek o pozwolenie wodnoprawne

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - operaty wodnoprawne będące załącznikami do wniosków o pozwolenia wodnoprawne na pobór wód w ujęciach podziemnych i powierzchniowych.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji (wykonywanie ujęcia wody podziemnej (studni) lub ujęcia wody powierzchniowej (np. z kanału, rzeki) lub powiększanie ujęcia o nowe studnie / punkty poboru,

- zwiększanie zapotrzebowania zakładu na wodę - zwiększanie zasobów ujęcia,

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 20  lat.

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem działania instalacji !

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest Starosta, odstępstwem są następujące przypadki:

- Marszałek Województwa w przypadku zakładów, które posiadają instalację zawsze znacząco oddziaływujące na środowisko oraz w przypadku ujęć usytruowanych na wodach płynących,

- Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych. 

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku. Wymagane jest złożenie jako załącznik do wniosku kopii dokumentacji hydrogeologicznej wraz z decyzją zatwierdzającą zasoby oraz wyników badań w odpowiednim zakresie)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie obliczań , dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej oraz opisu w języku nietechnicznym)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie dokumentacji Zamawiającemu.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do złożonego wniosku.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.