• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pozwolenia na zbieranie odpadów

Przygotowujemy kompletne dokumentacje p.t. "Operat na zbieranie odpadów" będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla gospodarowania odpadami polegającego na zbieraniu odpadów na terenie całego kraju.

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- zbieranie odpadów z własnych filli lub oddziałów,

- zbieranie odpadów od innych podmiotów,

- rozszerzenie posiadanych decyzji o nowe kody odpadów,

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane  na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.    Art. 44.  UO

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem dziłalności polegającej na zbieraniu odpadów !

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania.

 

 

Organem właściwym jest:

 

1) Marszałek Województwa:  a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,  c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

 

2) Starosta – w pozostałych przypadkach.

 

W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu wyżej  wymienionych przedsięwzięć organem właściwym do wydania pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów jest Marszałek Województwa.

 

Organem właściwym do wydania powolenia na zbieranie odpadów odpadów na terenach zamkniętych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Działalność wymagająca uzyskania pozwolenia na zbieranie odpadów i pozwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym pozwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.    Art. 41 UO

 

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących ilości i rodzajów zbieranych odpadów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku. Wymagane jest złożenie jako załącznik do wniosku kopii własności lub dzierżawy terenu, na którym magazynowane będą zbierane odpady oraz kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie analizy i prawidłowe uzgodnienie rodzajów odpadów pod względem konkretnych kodów odpadów jakie zamierza zbierać Wnioskodawca, opisu podmiotu wnioskującego (np. firmy / organizacji) oraz izasad postępowania z odpadami oraz utrzymania bezpieczeństwa podczas gospodarowania nimi, wykonanie podsumowania w formie opisowej)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie ich.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.