• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Pomiary hałasu

 

 

Oferujemy akredytowane pomiary hałasu emitowanego do środowiska.

 

Pomiary są wykonywane na terenie całego kraju.  

 

Efektem wykonania usługi jest przygotowane i dostarczane klientowi sprawozdanie. 

 

 

W zakresie usług pomiarowych oferujemy Państwu:

  • pomiary hałasu przemysłowego,

  • pomiary hałasu dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych,

  • pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach,

  • pomiary poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń,

  • analizy akustyczne zakładów przemysłowych oraz pomieszczeń,

  • i inne.

Hałas to dźwięk o pewnej częstotliwości, który jest odczuwalny jako zbyt głośny (o nadmiernym natężeniu).

Jest on niechcianym dźwiękiem, poszumem wywołanym w wyniku działalności człowieka, maszyny lub instalacji w przestrzeni na dworze lub w pomieszczeniu przemysłowym.

 

Istnieją następujące rodzaje hałasu:

Hałas komunikacyjny (od ruchu drogowego, szynowego, lotniczego i in.).

Hałas przemysłowy (od urządzeń przemysłowych, instalacji technologicznych, wentylatorów, klimatyzatorów, pojazdów poruszających się na terenie przedsięwzięcia i in.).

Hałas w budynkach – od różnego typu instalacji np. wodnych, kotłowni i wyposażenia technicznego budynków, ciągów komunikacyjnych, centrali wentylacyjnych, od zewnętrznych zakładów przemysłowych, miejsc publicznych w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie.

Normy hałasu są ściśle określone (podstawą prawną jest ustawa Prawo ochrony Środowiska)

W celu kontrolowania emisji (natężenia) hałasu w środowisku wykonywane są pomiary celem weryfikacji czy przestrzegane są podyktowane prawem normy hałasu.

Pomiary umożliwiają rozpoznanie źródła powodującego nadmierny hałas i zapobieżenie podobnym przekroczeniom przez przedsięwzięcie konkretnych czynność, które doprowadzą do ograniczenia hałas poniżej progów uznawanych jako dopuszczalne przez normy prawne, co w efekcie powinno zapewnić akceptowalny poziom emisji akustycznej.

 

Okresowe pomiary hałasu na terenie działalności gospodarczej wykonuje się gdy:

- gdy wydano dla nich decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu

- gdy wydano pozwolenia zintegrowane (jest to hałas pochodzący od zakładu lub/i  instalacji lub/i urządzeń). Okresowe pomiary hałasu wykonuje się raz na dwa lata.

 

Podczas wykonywania pomiarów hałasu muszą panować odpowiednie warunki atmosferyczne.

Pomiary hałasu prowadzi się w warunkach meteorologicznych określonych na wysokości nie mniejszej niż 3,5 m nad poziomem terenu, nieprzekraczających:

1) warunków określonych przez producenta w instrukcji obsługi przyrządu;

2) poniższych warunków granicznych, o ile są one ostrzejsze niż dopuszczane przez producenta:

a) temperatura od -10°C do 50°C,

b) wilgotność od 25% do 90%,

 c) średnia prędkość wiatru do 5 m/s,

d) ciśnienie atmosferyczne od 900 hPa do 1100 hPa.

W przypadku konieczności wykonania pomiarów w warunkach różnych od wyżej określonych wartości temperatury lub wilgotności niezbędne jest uzasadnienie tego odstępstwa w sprawozdaniu z pomiarów oraz dodatkowa analiza jego wpływu na wiarygodność pomiaru i na niepewność wyniku.

 

Podstawa prawna:

Warszawa, dnia 29 maja 2018 r. Poz. 1022 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA  z dnia 22 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Warszawa, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 1542 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

Załącznik 7 METODYKA REFERENCYJNA WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU POCHODZĄCEGO Z INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ, Z WYJĄTKIEM HAŁASU IMPULSOWEGO

Załącznik 8 METODYKA REFERENCYJNA WYKONYWANIA OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU IMPULSOWEGO W ŚRODOWISKU, POCHODZĄCEGO Z INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ

 

1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

824 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem