• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Operat przeciwpożarowy

 

Operat przeciwpożarowy – nazywany incydentalnie pożarowym.

 

Zezwolenia / pozwolenia:

- na zbieranie odpadów

- na przetwarzanie odpadów

- na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów

 

udzielane są po uprzednim dokonaniu przez komendanta Straży Pożarnej inspekcji  instalacji / obiektu budowlanego / jego części / miejsc magazynowania odpadów, w których planowane jest prowadzenie przetwarzania lub zbierania odpadów, w zakresie spełniania wymogów wskazanych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej

oraz

potwierdzenia ich zgodności z kryteriami ochrony przeciwpożarowej wykazanymi w przygotowanym wcześniej i załączonym do wniosku o pozwolenie na gospodarowanie odpadami  operacie przeciwpożarowym.

 

W przypadku kiedy wniosek skierować należy do marszałka województwa lub RDOŚ (regionalnego dyrektora ochrony środowiska), dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, natomiast w przypadku gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat ppoż może przygotować osoba legitymująca się wykształceniem inżyniera pożarnictwa lub wykształceniem wyższym z zakresu inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

 

Odpowiedzią na wniosek o zatwierdzanie dokumentacji takich jak operaty przeciwpożarowe mogą być :

    - udzielenie zgody na zastosowanie warunków zamieszczonych w operacie przeciwpożarowym,

    - udzielenie zgody na zastosowanie ww. warunków, uwarunkowane wypełnieniem dodatkowych wymagań,

    - brak wyrażenia zgody.

 

Uzgodnienie ma formę wydania postanowienia, na które w tym przypadku Wnioskodawcy przysługuje zażalenie do komendanta wojewódzkiego Straży pożarnej.

 

Po wprowadzeniu w życie dokumentacji operat przeciwpożarowy rozpoczęcie działalności jest możliwe po dokonaniu inspekcji przez PSP.

 

Należy pamiętać, iż na postanowienie pokontrolne nie przysługuje zażalenie -  treść postanowienia pokontrolnego jest wiążąca dla organu wydającego zezwolenie. Jeśli organ PSP wyda opinię negatywną (postawienie będące odpowiedzią na operat przeciwpożarowy będzie negatywne) to starosta / marszałek województwa / regionalny dyrektor ochrony środowiska mają obowiązek odmowy wydania zezwolenia.

 

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie zapisem Ustawy o odpadach powinny zostać ogłoszone w formie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (w uzgodnieniu z ministrem środowiska). 

 

(Art. 41 a, 43 UO, Art. 4 U o Ochr Przeciwpoż)

 

Dodatkowe informacje:

 

  

   - Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.