• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Produkt uboczny

 

Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny

 

 

Przedmiot lub substancja, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione łącznie  pewne warunki:

 

-  dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

- przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

- dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

- dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.

 

Obowiązki wytwórcy odpadów

Wytwórca przedmiotu lub substancji, którą chciałby uznać za produkt uboczny, jest obowiązany do przedłożenia Marszałkowi województwa zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

 

Do zgłoszenia uznania za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie pewnych warunków oraz szczegółowych wymagań.

Dowodami mogą być:

- umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji,

- wyniki badań.

 

Uznanie albo odmowa uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje w drodze decyzji marszałka województwa wydawanej po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ).  Przed wydaniem opinii wojewódzki inspektor ochrony środowiska (WIOŚ) może przeprowadzić kontrolę. W kontroli może uczestniczyć marszałek województwa.  

- W przypadku decyzji pozytywnej decyzję wydaje się na czas nie dłuższy niż 10 lat.

- W przypadku negatywnej opinii WIOŚ Marszałek województwa wydaje decyzję o odmowną.

.- W przypadku dokonywania zmian, w procesie produkcyjnym w którym powstaje lub w którym jest on wykorzystywany, przedmiot lub substancja uznane za produkt uboczny  wytwórca przedmiotu lub substancji jest obowiązany do dokonania nowego zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

 

Pewnych przepisów nie stosuje się do pewnych materiałów paszowych

 

Minister (Ś) może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

 

Zakaz łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów

Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych i odpadów, a także magazynowania produktów ubocznych w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki i wymagania dla produktu ubocznego są odpadami.

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.