Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Odory

 

Problem uciążliwości zapachowej związany jest z oddziaływującymi na ludzkie receptory węchu zapachami wydzielanymi poprzez źródła emitujące związki odorowe.

 

 

Oferujemy monitoring:

 

Okresowe monitorowanie  odorów wykonywane m.in poprzez pomiar zgodny z normą EN 13725 (olfaktometria dynamiczna).

 

 

Oferujemy również sposoby na zmniejszenie uciążliwości odorowej.

 

Są to metody filtracyjne związków odorowych dzięku wykorzystaniu techniki adsorpcyjnej na powierzchni    węgila aktywnego,   tlenku glinu,   zeolitów.

 

Technika adsorpcyjna polega na wydzieleniu oraz późniejszym zatrzymaniu składników zanieczyszczeń gazowych (m.in. rozpuszczalników organicznych, substancji zapachowo czynnych, czy pary wodnej) na powierzchni adsorbentu. Jako adsorbenty najczęściej wykorzystywane są węgiel aktywny i substancje organiczne oraz minerały – tlenek glinu i zeolit. Do cech charakterystycznych adsorbentów zalicza się: dużą powierzchnię właściwą, odpowiednią wielkość granulatu, twardość, sypkość oraz łatwość regeneracji.

 

 

 

 

Odpowiedzialne za zapach są trzy grupy związków:

- związki mające w swej strukturze  węgiel (aldehydy, ketony, związki alifatyczne i aromatyczne),

- związki azotu (amoniak (NH3), aminy),

- związki siarki (siarkowodór (H2S), merkaptany).

 

 

Źródła emitujące związki odorowe występują w prawie każdej sferze działalności gospodarczej.

 

 

Źródła emisji dzielimy na:

- niezorganizowane i zorganizowane,

- stałe i okresowe,

- liniowe (droga, rzeka), powierzchniowe (składowiska odpadów), - punktowe (wyrzutnia, komin).

 

 

Do najbardziej uciążliwych i jednocześnie najpowszechniej występujących źródeł emisji odorów należy zaliczyć:

 • produkcję rolną z zaznaczeniem ferm produkcyjnych,

 • przemysł chemiczny – lakiery, rozpuszczalniki, barwniki czy nawet produkcja kosmetyków,

 • chów i hodowlę zwierząt również futerkowych,

 • produkcja paszy,

 • przemysł spożywczy z wykorzystaniem związków aromatycznych, np. piwo, wino, przetwórstwo mleka i mięsa,

 • ubojnie,

 • płyty wiórowe i paździerzowe (proces suszenia i prasowania płyt)

 • gospodarowanie odpadami,

 • przemysł papierniczy,

 • oczyszczalnie,

 • gastronomia,

 • przemysł tłuszczowy,

 • produkcja kawy,

 • przetwórstwo ryb,

 • środki ochrony roślin,

 • przemysł rafineryjny.

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.