• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Symulacje rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu

Symulacja

 

Symulacja w naszej firmie przeprowadzana jest na pakiecie Operat-FB. Stanowi ją przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania się emitowanych przez zakład zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym pochodzących ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych. 

 

Symulacja poprzedzona jest wykonaniem przez specjalistów analizy danych wejściowych poprzez:

- dokonanie analizy informacji otrzymanych do klienta,

- wyodrębnienie danych właściwych do obliczeń,

- podziała na warianty i okresy pracy instalacji/urządzeń,

- dokonania wstępnych przeliczeń zanim dane zostaną wprowadzone do pakietu Operat-FB.

 

Obliczenia w pakiecie Operat FB przeprowadzane są zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia. Pakiet Operat-FB posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96.

 

 

Wizualizacja

 

Wizualizacja wyników polega na przedstawieniu wyników obliczeń w formie tabelarycznej oraz graficznej.

 

 

Opracowanie w formie opisowej

 

Opracowanie polega na opisaniu (w przygotowywanej przez specjalistę dokumentacji dla zakładu) działalności zakładu, procesów powodujących emisje gazów i pyłów do powietrza, zamieszczeniu w treści dokumentacji lub jako załaczników do niej tabel i rysunków graficznych, dokonaniu analizy wyników oraz stworzeniu wniosków na podstawie otrzymanych wyników symulacji w porównaniu z odpowiednimi wartościami z rozporządzeń. Do dokumentacji w formie załączników dołącza się niezbędne dokumenty.