• English
 • Deutsch
 • Russian
 • Spain
 • French

Inwentaryzacja zieleni - inwentaryzacja dendrologiczna

 

Inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacja drzew i krzewów tzw. Inwentaryzacja zieleni (przygotowywana zazwyczaj jest pod wycinkę / przesadzenia przed wykonaniem inwestycji)

 

Inwentaryzacja zieleni inaczej zwana inwentaryzacją dendrologiczną wykonywana jest aby sprecyzować ilość oraz rodzaj drzew lub krzewów oraz wskazać ich rozmieszczenie na terenie inwestycyjnym oraz określić parametry dendrometryczne tzn. zasięg korony, wysokość, obwód pnia, powierzchnię zajmowaną przez krzew a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego inwentaryzowanych roślin.

 

Wyniki prac terenowych ewidencjonuje się w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej.

 

1. Część opisowa zwyczajowo zawiera:

 • opis uwarunkowań terenowych,
 • zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych,
 • gospodarkę drzewostanem opisującą zakres robót pielęgnacyjnych,
 • potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
 • kolizję z planowaną inwestycją.

 

2. Część tabelaryczna zwyczajowo zwiera wykaz zinwentaryzowanego drzewostanu wraz z określeniem takich parametrów jak:

 • określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy,
 • określenie obwodu pni, wysokości oraz zasięgu koron drzew,
 • określenie nazwy –zazwyczaj podanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim oraz łacińskim,
 • podanie zastanego stanu sanitarnego drzew i krzewów,
 • zgłoszenie uwag oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji, przesadzenia lub wycinki,
 • podanie wytycznych odnośnie zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy.

 

3. Część graficzna przedstawia lokalizację drzew na podkładzie mapowym, najczęściej wraz z oznaczeniem numerycznym, tożsamym z zestawieniem tabelarycznym.

 

Dokumentacja inwentaryzacyjna potrzebna jest do uzyskania następujących decyzji oraz innych czynności takich jak:

 • operatów szacunkowych wartości,
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie,
 • kosztorysowania robót budowlanych,
 • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach, które są objęte ochroną konserwatorską,
 • uzgadniania inwestycji budowlanych w tym projektów zagospodarowania terenu.

 

Czas wykonania usługi zwanej inwentaryzacja zieleni waha się od kilku do kilkudziesięciu dni, w zależności od zakresu ilościowego ewidencjonowanych krzewów i drzew na danym terenie.

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.