Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Inwentaryzacja zieleni

 

Inwentaryzacja zieleni

 

 

Inwentaryzacja zieleni inaczej zwana inwentaryzacją dendrologiczną wykonywana jest aby określić ilość oraz rodzaj drzew lub krzewów ze wskazaniem ich rozmieszczenie w terenie i parametry dendrometryczne tzn. zasięg korony, wysokość, obwód pnia, powierzchnię zajmowaną przez krzew a także uwagi dotyczące stanu zdrowotnego krzewów lub drzew.

 

 

Wyniki z prac terenowych są zestawione w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej.

 

1. Część opisowa zazwyczaj zawiera:

 • opis uwarunkowań terenowych,

 • zestawienie drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych,

 • gospodarkę drzewostanem opisującą zakres robót pielęgnacyjnych,

 • potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,

 • kolizję z planowaną inwestycją.

 

2. Część tabelaryczna zazwyczaj zwiera wykaz zinwentaryzowanego drzewostanu wraz z określeniem takich parametrów jak:

 • określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy,

 • określenie obwodu pni, wysokości oraz zasięgu koron drzew,

 • określenie nazwy –zazwyczaj podanie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim oraz łacińskim,

 • podanie zastanego stanu sanitarnego drzew i krzewów,

 • zgłoszenie uwag oraz zaleceń dotyczących pielęgnacji, przesadzenia lub wycinki,

 • podanie wytycznych odnośnie zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy.

 

3. Część graficzna przedstawia lokalizację drzew w formie mapy, najczęściej wraz z oznaczeniem numerycznym, tożsamym z zestawieniem tabelarycznym.

 

 

 

Dokumentacja inwentaryzacyjna potrzebna jest do uzyskania następujących decyzji oraz innych czynności takich jak:

 • operatów szacunkowych wartości,

 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie,

 • kosztorysowania robót budowlanych,

 • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach, które są objęte ochroną konserwatorską,

 • uzgadniania inwestycji budowlanych w tym projektów zagospodarowania terenu.

 

 

Czas wykonania inwentaryzacji zieleni waha się od 7 do 90 dni, w zależności od ilości krzewów i drzew na danym terenie.

 

 

Podstawa prawna

Zgodnie z Art. 83a. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku, gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków.

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.