Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Projekt Prac Geologicznych

 

Projekt robót geologicznych jest to dokumentacja określająca określający cel i zasady prowadzenia robót geologicznych.

 

 

Roboty geologiczne są to czynności wykonywane w ramach prac geologicznych poniżej powierzchni terenu a także likwidacja wyrobisk  po tych czynnościach. Roboty geologiczne wykonuje się w oparciu o projekt  robót geologicznych.

 

 

Prace geologiczne to projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju, a w szczególności poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin oraz wód podziemnych, określania warunków hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, a także sporządzanie map i dokumentacji geologicznej oraz projektowanie i wykonywanie badań na potrzeby wykorzystania ciepła ziemi lub korzystania z wód podziemnych.

 

 

W skład prac geologicznych wchodzą także roboty geologiczne. Lista czynności składających się na prace geologiczne jest otwarta, a zakres definicji wyznacza jedynie cel prac geologicznych, którym jest ustalenie budowy geologicznej kraju.

 

 

Sporządzenie projektu jest obowiązkowe, z wyjątkiem wykonywania robót geologicznych na potrzeby ruchu zakładu górniczego. Projekt robót geologicznych określa w szczególności:

 

1) cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia; 

2) rodzaj dokumentacji geologiczniej mającej powstać w wyniku robót geologicznych; 

3) harmonogram robót geologicznych; 

4) przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;

5) przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk  , otworów wiertniczych, rekultywacji  gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.

 

 

Zasady wykonania dokumentacji reguluje Prawo geologiczne i górnicze, a także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011  w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji. (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696)

 

 

Zatwierdzanie projektu robót geologicznych

 

 

Jeśli roboty geologiczne nie wymagają pozyskania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny, wówczas projekt robót geologicznych podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ administaracji geologicznej, którym jest Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta. 

 

 

Zatwierdzenie to następuje w drodze decyzji, na okres nie dłuższy niż 5 lat, zaś poprzedzone jest opinią wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na obszarze której roboty będą wykonywane. Stronami postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu robót są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych, w granicach których roboty będą wykonywane. Właścicielom (użytkownikom wieczystym) gruntów położonych poza tym terenem status strony w tym postępowaniu nie przysługuje (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 80 ust. 3 PGG) 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.