• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Dokumentacja hydrogeologiczna

 

Dokumentacja hydrogeologiczna jest zbiorem dokumentów ilustrujących wyniki badań warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określonego obszaru w określonym celu praktycznym (w przypadku projektowania ujęć wód podziemnych, prowadzenia inwestycji hydrotechnicznych, górniczych, budowlanych, komunikacyjnych itp).

 

 

Według Prawa geologicznego i górniczego dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- ustalania zasobów wód podziemnych;

 

- określania warunków hydrogeologicznych w związku z wydobywaniem kopalin; wtłaczaniem wód do górotworu; projektowaniem odwodnień, nawodnień;

 

- inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne;

 

- magazynowania i składowania substancji lub odpadów;

 

- ustanawiania stref (obszarów) ochronnych zbiorników wód podziemnych; 

 

- wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi; 

 

likwidacji otworu wiertniczego.

 

 

 

Dokumentacja hydrogeologiczna składa się z różnych części m.in. części dotyczącej wykonanej analizy, zestawienia wyników badań i pomiarów terenowych,  interpretacji tych badań i pomiarów w formie wykresów, map, przekrojów oraz wniosków.

 

 

Złożona jest z następujących części: 1) tabelarycznej z wynikami badań i pomiarów, 2) graficznej – wykresy, mapy i przekroje, 3) tekstowej, będącej rozszerzonym objaśnieniem części tabelarycznej i graficznej z analizą wyników, 4) wnioskowej.

 

 

Standardowo dokumentację hydrogeologiczną opracowuje się w zestandaryzowanej formie zgodnie z obowiązującymi normami i instrukcjami.

 

 

Decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne wydaje się bezterminowo. 

 

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem korzystania z ujęcia.

 

 

Organem właściwym do wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną jest Wójt, Burmistrz, Starosta lub Geolog Wojewódzki, gdy wydajność studni przekracza 50 m3/godzinę.

 

 

 

Jak wygląda współpraca ?

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (m.in. uproszczone wypisy z ewidencji gruntów dla działek, mapa zasadnicza obejmująca działki na których zlokalizowany jest zakład oraz bezpośrednich sąsiadów,  dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, wykonanie obliczań , dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji,  wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej)

 

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy i jej dostarczenie.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku. 

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.