• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach potocznie określana jako "decyzja środowiskowa" 

 

wydawana jest na podstawie:

- ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku (…) oraz  rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco (…)

 

Ocena oddziaływania na środowisko – przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko ma dostarczyć podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku, jakie zwykle są niemożliwe do uniknięcia.

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem różnego typu innych decyzji m.in. na przeprowadzenie budowy, zatwierdzenia projektu budowlanego, uzyskania zatwierdzenia warunków zabudowy, wydaniem zezwolenia na realizację budowy / przebudowy drogi lub lotniska,  decyzji zezwalających na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, przed zgłoszeniem budowy lub rozpoczęciem robót budowlanych oraz zgłoszeniem zmiany użytkowania obiektu, inwestycji mieszkaniowej i in..

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach powinna zostać dołączona do wniosku o w/w decyzje / zgłoszenia / zezwolenia  w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z kilkoma wyjątkami opisanymi w Ustawie.

Jest możliwość skorzystania z dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz aktualne są nadal określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia.

 

(Art. 72 U o udost info o środ ….)

 

Procedura w zakresie uzyskania dokumentu : Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  a nasilenie oddziaływania na środowisko inwestycji w zależności od ich typu i wielkości .

 

W przypadku przedsięwzięć zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy złożyć wniosek do odpowiedniego Organu. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą teren przedsięwzięcia i teren na który będzie oddziaływać, wypis i wyrys z mpzp oraz wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji i terenów bezpośrednio z nią graniczących.

 

W przypadku przedsięwzięć zaliczanych do zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko należy złożyć wniosek do odpowiedniego Organu. Do wniosku należy dołączyć Raport oddziaływania inwestycji na środowisko w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, poświadczoną kopię mapy ewidencyjnej obejmującą teren przedsięwzięcia i teren na który będzie oddziaływać, wypis i wyrys z mpzp oraz wypisy z ewidencji gruntów dla terenu inwestycji i terenów bezpośrednio z nią graniczących.

 

(Art. 62a, 63 ust.1, 69  Rozp. W spr. przeds mog znacz oddział na środ)

 

 

Dość często do Raportu na etapie:

  1. procedury administracyjnej rozpatrywania Raportu

lub

  1. już na etapie wydania postanowienia o konieczności przedłożenia raportu po wcześniejszym przeprowadzeniu procedury administracyjnej rozpatrywania Karty informacyjnej przedsięwzięcia

Urząd prosi o przedłożenie inwentaryzacji flory i fauny wskazując zakres tejże inwentaryzacji.

 

Inwentaryzacja flory i fauny wymaga czasu spędzonego w terenie przez specjalistów przyrodników (obejmującego okres wegetacyjny roślin / poszczególne procesy życiowe zwierząt) i zinwentaryzowania wskazanych przez Urząd elementów środowiska na terenie planowanej Inwestycji.

Wymaganie to generuje przedłużanie się całej procedury zdobywania decyzji przez Inwestora.

 

Prócz w/w inwentaryzacji nierzadko należy przedłożyć Urzędowi:

  1. inwentaryzację drzew i krzewów (gdyby inwestycja wymagała pozbycia się / przesadzenia niektórych z nich) – przygotowuje przyrodnik,
  2. opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (gdy zamierzamy posadowić obiekty w gruncie np. zbiornik paliwa i in.) – przygotowuje geolog.

 

Poniżej linki do dodatkowych informacji dotyczących naszej usługi w zakresie: „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

   Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.