• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Raporty (oceny) oddziaływania na środowisko

 

 

 

Raporty oceny odziaływania na środowisko

 

(Raporty oceny odziaływania na środowisko częstokroć są nazywane również Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ROOŚ) powinny zawierać:

 

1) opis planowanego przedsięwzięcia (całego przedsięwzięcia i planowanych warunków korzystania z terenu w trakcie budowy i eksploatacji / użytkowania, procesów produkcyjnych, przewidywanych zanieczyszczeń

 

2) opis elementów przyrodniczych i przewidywanego oddziaływania na środowisko (m.in. elementy środowiska objęte ochroną)

 

3) opis istniejących w sąsiedztwie / w zasięgu oddziaływania zabytków chronionych;

 

4) opis sytuacji w przypadku nieprzeprowadzenia inwestycji

 

5) opis analizowanych wariantów (proponowanego oraz alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem)

 

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko wariantów oraz przypadku wystąpienia awarii przemysłowej i jeżeli istnieje możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

 

7) uzasadnienie proponowanego do wdrożenia wariantu z opisem jego oddziaływania na środowisko przede wszystkim na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz, dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy, wzajemne oddziaływanie między różnymi elementami.

 

8) opis metod zastosowanych oraz opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikające z istnienia przedsięwzięcia, wykorzystywania zasobów środowiska, emisji

 

9) opis przewidywanych metod zapobiegania, ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko, jeżeli jest w pobliżu również na Naturę 2000

 

10) w przypadku dróg analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków

 

(…)

 

Dodatkowo Raporty oceny odziaływania na środowisko powinny również opisywać: zagadnienia w formie graficznej oraz w formie kartograficznej, analizę możliwych konfliktów społecznych, propozycje monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia, streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie i itd. .

 

Poniżej linki do dodatkowych informacji dotyczących naszych usług w zakresie: „Raporty oceny odziaływania na środowisko”

 

   Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.