Pozwolenie wodno-prawne inne

Przygotowujemy kompletne dokumentacje p.t. "Operat wodnoprawny" będące załącznikami do wniosków o pozwolenia wodnoprawne na różnego typu instalacje (m.in. na stawy rybne, na przejście mediami nad kanałem, na rozsączanie wód opadowych poprzez system drenażu, na oczyszczalnie ścieków w oczyszczalni,  .......................... ......................  i in..

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

- budowanie nowej instalacji,

- wprowadzanie zmian w instalacji,

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres .................................  lat.

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem użytkowania instalacji !

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest .............................. .

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących instalacji oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku i uwzględnienia w treści wniosków wyników badań w odpowiednim zakresie.)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie obliczań, dokonanie analizy wyników, opisu wyników i opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz instalacji, wykonanie podsumowania wyników w formie opisowej oraz opisu w języku niespecjalistycznym)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu zakładu i działania instalacji),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie ich.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !