• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Operaty wodnoprawne - wniosek o pozwolenie wodnoprawne

 

Pozwolenie-wodnoprawne-na-pobor-wod, odprowadzania ścieków, urządzenia wodne

 

Przygotowujemy kompletne dokumentacje - operaty wodnoprawne będące załącznikami do dokumentu p.t. , wniosek o pozwolenie wodnoprawne:

 

         na pobór:

         -  wód w ujęciach podziemnych i powierzchniowych,

 

na odprowadzanie:

-  ścieków do wód (rzek, jezior, kanałów) i do ziemi (rowów, gruntu)  

- ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych,

          -  wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi,

 

na wykonywanie:

- urządzenia wodnego,  jego przebudowę i likwidację.

 

Naszymi klientami dla których przygotowujemy dokumenty typu wniosek o pozwolenie wodnoprawne są różnego typu przedsiębiorstwa i instytucje m.in. : zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa i in.

 

Terenem dla którego przygotowujemy operaty wodnoprawne  jest teren całego kraju.

 

Dokumentacje p.t.  „Operaty wodnoprawne” przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

 

UJĘCIA:

 

 

- budowanie nowej instalacji (wykonywanie ujęcia wody podziemnej (studni) lub ujęcia wody powierzchniowej (np. z kanału, rzeki) lub powiększanie ujęcia o nowe studnie / punkty poboru,

- zwiększanie zapotrzebowania zakładu na wodę - zwiększanie zasobów ujęcia,

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje na wniosek o pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie są wydawane na różne okresy, nawet na okres do 30 lat.

 

 

SCIEKI:

 

   

 

- budowanie nowej instalacji (wykonywania nowej sieci kanalizacyjnej z nowym wylotem ścieków lub rozbudowa sieci kanalizacyjnej o nowe wyloty ścieków),

- zmiany w technologii (zmiana ilości i/lub składu odprowadzanych ścieków),

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje na wniosek o pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie są wydawane na okres do 4 lub 10  lat.

 

 

URZĄDZENIA WODNE:

 

    

 

- ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych (m.in. ujęcia na cele przeciwpożarowe),

- budowle: m.in. kanały i rowy,

- zbiorniki, obiekty zbiorników,

- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji lub innych celów,

- obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,

- obiekty energetyki wodnej, 

- wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,

- pomosty, przystanie, kąpieliska i in.,

- na przejście mediami nad kanałem,

- na rozsączanie wód opadowych poprzez system drenażu,

- oczyszczalnie ścieków w oczyszczalni,

- inne.

 

Decyzje na wniosek o pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie są wydawane bezterminowo.

 

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać pozwolenie wodnoprawne przed:

-  rozpoczęciem działania instalacji !

-  rozpoczęciem zrzutu ścieków !

-  oddaniem urządzenia do użytkowania !

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego (t. j. udzielonego pozwolenia w zakresie korzystania ze środowiska opisanego w dokumentacjach operaty wodnoprawne ) w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów „operaty wodnoprawne”  / „wniosek o pozwolenie wodnoprawne” są pod poniższymi linkami:

 

   Terminy rozpatrywania wniosków o pozwolenia 

 

   - Organy rozpatrujące wnioski o pozwolenia 

 

   - Jak wygląda usługa świadczona przez naszą firmę

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.