Pozwolenie na transport odpadów

Przygotowujemy kompletne dokumentacje p.t. "Operat na transport odpadów" będące załącznikami do wniosków o uzyskanie decyzji pozwalających na transport odpadów.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Dokumentacje wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

 

 

Dokumentacje przygotowuje się w następujących przypadkach:

 

-  transportu odpadów przez różne środki lokomocji,

-  zmiany rodzajów transportowanych odpadów,

- kończenie się terminu obowiązywania aktualnie posiadanego pozwolenia (decyzji).

 

Decyzje w tym zakresie są wydawane na okres do 3 lat .

 

Podmiot zobowiązany jest uzyskać decyzję przed rozpoczęciem transportowania odpadów !

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku / wydania decyzji jest Starosta właściwy dla siedziby firmy.

 

Jak wygląda współpraca !

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących rodzajów transportowanych odpadów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie decyzji w zakresie wymaganym do załączenia do wniosku lub uwzględnienia w treści wniosku. Wymagane jest złożenie jako załącznik do wniosku kopii dokumentów uprawniających do dysponowania środkami transportu, ewentualne atesty (jeżeli są wymagane).)

 

- Przystąpienie do wykonania dokumentacji przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie analizy i prawidłowe zaszeregowanie różnych rodzajów odpadów do konkretnych kodów odpadów odpowiednich dla wykonywanej działalności, opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz warunków transportu (m.in. rodzjaów środków  transportu), zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania bezpieczeństwa podczas gospodarowania nimi, wykonanie podsumowania w formie opisowej)

 

- Przesłanie przygotowanej dokumentacji w wersji elektronicznej do akceptacji Zamawiającego (m.in. pod względem opisu podmiotu i sposobów działania podczas transportu),

- Wprowadzenie uwag Zamawiającego, gdyby takie wystąpiły,

- Po otrzymaniu akceptacji wykonanie wydruku dokumentacji w odpowiedniej ilości egzemplarzy, przygotowanie treści wniosku i dostarczenie ich.

 

- Udział w  postępowaniu administracyjnym w przypadku gdyby wystąpiły uwagi urzędu do dokumentacji.

 

 

Terminy rozpatrywania wniosku w urzędzie !

 

Według KPA właściwy urząd ma 30 dni (w przypadkach szczególnych do 60 dni) na rozpatrzenie wniosku.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

 

Marszałek województwa będzie prowadził rejestr  transportujących odpady. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek transportujących odpady, Przed rozpoczęciem działalności w zakresie transportu odpadów podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.  Działalność tą może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru.  Art. 50. UO

 

Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane. Do czasu utworzenia rejestru, (…) transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów (…). Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, (…) stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tj. przepisów dotychczasowych.    Art. 233. ​UO

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi namożliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.