• English
  • Deutsch
  • Russian
  • Spain
  • French

Zawiadomienie własciwego urzedu na transport odpadów -

Przygotowujemy kompletne wnioski do BDO na transport odpadów.

 

Naszymi klientami są zakłady produkcyjne, firmy handlowe i usługowe, administratorzy obiektów i deweloperzy, administracja rządowa i samorządowa, różnego typu instytucje oraz inne podmioty.

 

Wpisy do BDO wykonujemy dla instalacji zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

Wpisow dokonujemysię w następujących przypadkach:

 

-  transportu odpadów przez różne środki lokomocji,

-  zmiany rodzajów transportowanych odpadów,

 

Jak wygląda współpraca !

 

 

- Otrzymanie zlecenia od Zamawiającego,

- Przekazanie materiałów przez Zamawiającego Wykonawcy (informacji dotyczących rodzajów transportowanych odpadów oraz dokumentów podmiotu występującego o uzyskanie wpisu do BDO  do  uwzględnienia w treści wniosku.

 

- Przygotowanie się do dokonania wpisu do BDO przez Wykonawcę,

(dokonanie analizy przesłanych materiałów i ewentualnie wystąpienie o uzupełnienie ich do Zamawiającego, dokonanie analizy i prawidłowe zaszeregowanie różnych rodzajów odpadów do konkretnych kodów odpadów odpowiednich dla wykonywanej działalności, opisu podmiotu wnioskującego (np. zakładu) oraz warunków transportu (m.in. rodzjaów środków  transportu), zasad postępowania z odpadami oraz utrzymania bezpieczeństwa podczas gospodarowania nimi

 

- Dokonanie wpisu do BDO.

 

 

 

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi namożliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.