Ochrona powietrza Wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Woda i Ścieki Warunki poboru i odprowadzania

Wykonujemy wnioski o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Gospodarka Odpadami Wytwarzanie, Przetwarzanie, Transport, Zbieranie.

Wykonujemy wnioski o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów. Przygotowujemy wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zobacz więcej

Współpraca Zawsze z efektem

Otrzymując zlecenia realizujemy je szybko i rzetelnie. Otrzymane przez nas referencje to potwierdzają !!!

Zobacz więcej

Pozwolenie zintegrowane

Istota pozwolenia zintegrowanego polega przede wszystkim na objęciu pozwoleniem wszystkich sektorów wpływu działalności instalacji na środowisko. Przed wprowadzeniem tej regulacji w życie ochrona środowiska nastawiona była na zabezpieczenie poszczególnych elementów środowiska z osobna (wody, powietrza, gleby, fauny, flory itd.) lub zabezpieczenie przed określonymi uciążliwościami (odpadami, promieniowaniem, hałasem, wibracjami, emisją gazów i pyłów do środowiska, itd.).

 

Ten instrument prawny zapewnia zintegrowane podejście do kontroli i zapobiegania negatywnemu wpływowi na środowisko. Rozwiązanie to nakłania inwestorów do zastosowania technologii, które będą bardziej przyjazne środowisku.

 

"Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska z rodzajów instalacji, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz,. 1055) wydanego na podstawie art. 201 ust.2 ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Posiadanie pozwolenia zintegrowanego warunkuje w praktyce możliwość prowadzenia (funkcjonowania) tego typu instalacji. Prowadzący instalacje wymienione w tym rozporządzeniu zobowiązani są posiadać pozwolenie zintegrowane, obejmujące wszystkie znaczące aspekty wpływu na środowisko (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej) w zakresie wymaganym przez prawo. Takie instalacje muszą ponadto spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki (ang. best available technique - BAT), a ich eksploatacja nie może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych, o ile zostały one określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska. (.)"

W rozumieniu przepisów prowadzącym instalację jest także podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania oznaczoną częścią instalacji.

 

Potrzebę wykonania pozwolenia zintegrowanego stwierdza się na podstawie analizy dwóch rozporządzeń:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. - Dz.U. 2002 nr 122 poz. 1055

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397

 

Organem właściwym do wydawania oraz zmiany pozwoleń zintegrowanych w sprawach związanych z przedsięwzięciami na terenach zakładów, gdzie eksploatowana jest instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest Marszałek Województwa.

 

Organem właściwym do wydawania oraz zmiany pozwoleń zintegrowanych dla instalacji zlokalizowanych na terenach zamkniętych jest RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a dla pozostałych przedsięwzięć - Starosta

 

 

Wniosek o pozwolenie zintegrowane należy przedłożyć do właściwego urzędu:

- przed rozpoczęciem działalności wymagającej pozwolenia zintegrowanego

- przed zmianą działalności / instalacji / procesów / stosowanych preparatów, które to zmiany mają znaczący wpływ na stan środowiska – t.j. powodują konieczność zmiany pozwolenia

- przed datą końca obowiązywania decyzji.

 

Wniosek o pozwolenie zintegrowane składa się w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej.
 

Pozwolenie jest wydawane na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

 

Według prawa urząd ma 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku o pozwolenie zintegrowane,

 

Instalacje  których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, , położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym.

Na wniosek prowadzącego (zgodnie z typem instalacji opisanym powyżej)  odrębnymi pozwoleniami zintegrowanymi można objąć odrębne instalacje na terenie jednego zakładu.

Na wniosek prowadzącego instalacje (typu instalacji opisanego powyżej), pozwoleniem zintegrowanym można objąć instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego zakładu, co instalacja wymagająca takiego pozwolenia, ustalając dla nich warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii na zasadach określonych dla pozwoleń sektorowych, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2-4, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

Podmioty, które do tej pory nie posiadały w sposób odpowiedni uregulowanego stanu formalnoprawnego w przypadku kontroli WIOŚ otrzymują zarządzenia pokontrolne, które wskazują obowiązek uregulowania stanu formalnoprawnego !

 

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.